↑ Return to Štúdium

Print this Stránka

Maturita

Maturita 2021

EČ – znamená externá časť maturitnej skúšky (ľudovo test);

PFIČ – znamená písomná forma internej časti maturitnej skúšky (ľudovo sloh);

ÚFIČ – znamená ústna forma internej časti maturitnej skúšky (ľudovo ústna skúška, odpoveď);

 

Žiak úspešne vykoná maturitnú skúšku z predmetu, ktorý má externú časť maturitnej skúšky a písomnú formu internej časti maturitnej skúšky, ak jeho hodnotenie z ústnej formy internej časti maturitnej skúšky:

a) nie je horšie ako stupeň prospechu 3 – dobrý a v písomnej forme internej časti maturitnej skúšky získa viac ako 25 % z celkového počtu bodov alebo v externej časti získa viac ako 33 % z celkového počtu bodov,

b) je stupeň prospechu 4 – dostatočný a v písomnej forme internej časti maturitnej skúšky získa viac ako 25 % z celkového počtu bodov a súčasne v externej časti získa viac ako 33 % z celkového počtu bodov.

 

Žiak úspešne vykoná maturitnú skúšku z predmetu, ktorý má externú časť maturitnej skúšky a nemá písomnú formu internej časti maturitnej skúšky, ak jeho hodnotenie z ústnej formy internej časti maturitnej skúšky:

a) nie je horšie ako stupeň prospechu 3 – dobrý a v externej časti maturitnej skúšky získa viac ako 25 % z celkového počtu bodov, alebo 

b) je stupeň prospechu 4 – dostatočný a v externej časti maturitnej skúšky získa viac ako 33 % z celkového počtu bodov.

Termíny:
Maturitné skúšky Externá časť, Interná časť – písomná forma

Slovenský jazyk a literatúra

Cudzí jazyk

Matematika

 

16. marec 2021

17. marec 2021

18. marec 2021

Interná časť – ústna forma Podľa usmernení

17. 5. –  4.6. 2021

Náhradný termín EČ MS a PFIČ MS 8.3. – 13. 4.  2021

Permanent link to this article: http://sukromne.gymkremnica.sk/?page_id=97