↑ Return to Štúdium

Print this Stránka

Charakteristika

P.Križku 390/4, 967 01  Kremnica

Charakteristika  školy

Medzi najvýznamnejšie zmeny po prechode na súkromnú školu je nový charakter školy pod pojmom „škola s otvorenými dverami“, čo doslovne znamená otvorenie všetkých učební, miestností a možnosťou ich využívania všetkými žiakmi školy aj počas voľných hodín, ak je učebňa voľná, ale aj v popoludňajších hodinách.

U žiakov a pedagógov podporujeme pocit spolupatričnosti a hrdosti na našu školu. Veľkú pozornosť venujeme prevencii drogovej závislosti, šikanovaniu a ďalším patologickým javom. Počas školského roka prebieha množstvo aktivít a projektov, ktoré majú za cieľ ochrániť žiakov od nežiaducich javov.

 

Žiaci a pedagógovia, ale aj rodičia sa majú možnosť spoznávať pri mnohých spoločenských podujatiach organizovaných školou (Imatrikulácie, Jedličková slávnosť, Školský ples, divadelné predstavenia, výlety a iné).

Hodnoty školy:

  •  vzájomným humanistickým prístupom dosiahneme spoločný cieľ
  • každý človek môže byť v niečom úspešný
  • efektívnou komunikáciou a spoluprácou vytvoríme optimálne pracovné prostredie
  • len slobodný človek koná zodpovedne
  • priznanie a uvedomenie si chýb nás posúva vpred

Na základe týchto hodnôt hovoríme o škole, ktorá je originálna, dynamická, produktívna a má vlastnú identitu. Je otvorená, učia sa, meniaca. Škola s pozitívnou i pracovnou klímou, komunikatívna, so stanovenými hodnotami, rešpektujúca jedinca.

Aby sa žiaci a pedagógovia cítili v škole čo najpríjemnejšie, kladieme dôraz na vytváranie rodinného prostredia medzi žiakmi a pedagógmi, ale aj medzi vedením školy a všetkými zamestnancami školy. Za veľmi dôležité považujeme estetickú stránku prostredia, v ktorom sa žiaci učia a trávia svoj voľný čas, pretože prostredie výrazne ovplyvňuje konanie žiakov.

Pedagogický princíp školy

Škola umožňuje žiakom získať dostatočné všeobecné vedomosti a zručnosti vo všetkých všeobecnovzdelávacích predmetoch s možnosťou ich diferencovaného prehĺbenia a rozšírenia vo zvolených voliteľných predmetoch. Škola v rámci vzdelávania  vychádza v ústrety individuálnym požiadavkám žiakov, zároveň je dostatočne otvorená, aby mohla pružne reagovať na potreby trhu.

Chceme aby vzdelávanie prešlo od memorovania a odovzdávania hotových poznatkov žiakom k učeniu sa žiakov, k rozvíjaniu ich schopností a zručností, viesť žiakov k zodpovednosti za svoje vzdelávanie.

Jedinečnosť našej školy spočíva v jej komornom charaktere a etickej kultúre školy. Prostredie historického mesta s múzeom, archívom, kultúrnymi pamiatkami dáva jedinečný priestor pre zážitkové vyučovanie.

Budeme viesť žiakov k tomu, aby zladili svoje osobné záujmy so životom školy a so záujmami spoločnosti, budeme rozvíjať ich zmysel pre sociálnu vzájomnosť, starostlivosť a spravodlivosť, emocionálnu inteligenciu.

V spolupráci s rodičmi žiakov chceme vychovať pracovitých, morálne vyspelých a slobodných mladých ľudí.

Na škola podľa potreby zabezpečí podmienky na vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami tak, aby mali rovnocenný prístup vo vzdelávaní.

Veľký dôraz kladieme hneď od začiatku štúdia na vytvorenie dobrého tímu v triede, naučiť ich tímovo pracovať, komunikovať medzi sebou, vzájomne sa rešpektovať.

Permanent link to this article: http://sukromne.gymkremnica.sk/?page_id=89