↑ Return to O škole

Print this Stránka

Inšpekcie, kontroly

A. Inšpekcie realizované Štátnou školskou inšpekciou na SG:

1. Tematická inšpekcia v roku 2012 so zameraním na ŠkVP

Záver: akceptovanie odporúčaní a splnenie opatrení

2. Komplexná inšpekcia v roku 2014

Záver: len odporúčania, škola bola vyhodnotená ako škola s prevahou pozitív, formálne menej vecné

nedostatky, nadpriemerná úroveň

3. Tematická inšpekcia v roku 2014 so zameraním na prijímacie skúšky

           Záver: organizácia a realizácia boli v súlade so zákonom

4. Tematická inšpekcia v roku 2015 so zameraním na maturitné skúšky

          Záver: organizácia a realizácia boli v súlade so zákonom

5. Tematická inšpekcia v rok 2016 zameraná na testovanie  kompetencií v oblasti finančnej gramotnosti – testovanie žiakov končiaceho ročníka gymnázia

 Záver: Dosiahnutá priemerná úspešnosť žiakov končiaceho ročníka kontrolovanej  školy (50,48%) bola vyššia

ako dosiahnutý národný priemer žiakov v teste (47,87%) aj ako dosiahnutý priemer žiakov v teste v

testovaných školách v Banskobystrickom kraji (50,30%)

 

B. Inšpekcia zrealizovaná Ministerstvom školstva v júni 2015 zameraná na:

  • Komplexná kontrola pedagogickej dokumentácie školy za posledné dva školské roky
  • Komplexná kontrola školských výkazov, protokolov o zbere údajov za posledné dva školské roky
  • Komplexná kontrola začlenení žiakov so špeciálnymi v-v potrebami za posledné dva školské roky
  • Komplexná kontrola personálnych a mzdových záležitostí všetkých zamestnancov školy (kvalifikovanosť, zaradenie) za posledné dva školské roky
  • Komplexná kontrola vzdelávacích poukazov za posledné dva školské roky

 

      Záver kontroly: počet kontrolných zistení 0

 

 

Permanent link to this article: http://sukromne.gymkremnica.sk/?page_id=78