↑ Return to O škole

Print this Stránka

Organizačná štruktúra

Organizačná schéma Súkromné gymnázium, P. Križku 390/4, Kremnica

platná od 1. septembra 2021

 

Pedagogicko-odborné riadenie školy:

Riaditeľ školy:                         Mgr. Dušan Labuda, PhD.

 

Pedagogickí zamestnanci škôl:

 

Meno a priezvisko

aprobácia

odborné činnosti

TU

koordinátor

Mgr. Peter Albert

      DEJ, UMK

3.G

Prevencia drogových závislostí a iných sociálno patolog. javov

    Výchova k ľudským právam

 Ing. Juliana Kukučková             ANJ
Mgr. Jana Kučerová

MAT, FYZ

4.G

Mgr. Dušan Labuda, PhD.

ANJ

Mgr. Monika Pittnerová

SLJ, NEJ

Koordinátor MS a pedagogickej dokumentácie, MZTU

 Mgr. Lucia Rajchmanová          SJL, BIO
PaedDr. Michal Strapko

TŠV, OBN, GEO

Evidencia školských úrazov,

Koordinátor PPŠ – SOČ

PhDr. Ing. Miroslav Kuric, PhD.

NBK

 

 

Nepedagogickí zamestnanci:

 

Meno a priezvisko

úsek

pracovná pozícia

Zdenka Ihringová Sekretariát školy  
Milan Daubner Prevádzkovo technický údržbár
Júlia Hrubá Prevádzkovo technický upratovačka

 

 

Predmetové komisie:

 

Predmetová komisia

Predmety

Vedúci PK

PK humanitných predmetov SJL, ANJ, NEJ, DEJ, OBN, UMK, ETV, NBK, GEO
PK prírodovedných predmetov MAT,  FYZ, CHE, BIO, INF, TŠV

 

 

Rada školy:

 

Meno a priezvisko Funkcia Zvolený /delegovaný/ za  +
Ing. Zuzana Tileschová predseda rodičov
Zdenka Ihringová tajomník nepedagogických zamestnancov
Mgr. Jana Kučerová pedagogických zamestnancov
Mgr. Monika Pittnerová pedagogických zamestnancov
Kemel Benali zriaďovateľa
 Diana Tileschová žiakov

 

Školské prázdniny:

 

Prázdniny Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin Termín prázdnin Začiatok vyučovania po prázdninách
jesenné 27. október 2021 (streda) 28. október – 29. október 2021 2. november 2021 (pondelok)
vianočné 22. december 2021 (streda) 23. december 2021 –
7. január 2022
10. január 2022 (piatok)
polročné 3. február 2022 (piatok) 4. február 2022 7. február 2022 (utorok)
jarné 4.marec 2022 (piatok) 7. marec – 11. marec 2022 14. marec 2022 (pondelok)
veľkonočné 13. apríl 2022 (streda) 14. apríl – 19. apríl 2022 20. apríl 2022 (streda)
letné 30. jún 2022 (štvrtok) 1. júl – 31. august 2022 2. september 2022 (piatok)

 

Účelové cvičenia, kurzy:

 

Názov aktivity Triedy Termín Zodpovední
Lyžiarsky kurz 1. ročník február 2022 vyučujúci TŠV,TU
Plavecký kurz 2.ročník jún 2022 vyučujúci TŠV,TU
Kurz na ochranu života a zdravia 3.ročník4. ročník-Covid september 2021 vyučujúci TŠV,TU
Kurz na ochranu človeka a prírody všetky ročníky september 2021, apríl 2022 vyučujúci TŠV,TU
Športový deň v spolupráci so ZŠ všetky ročníky december 2021 vyučujúci TŠV,TU
Športový deň v spolupráci s mestom všetky ročníky január 2022 vyučujúci TŠV,TU

Permanent link to this article: http://sukromne.gymkremnica.sk/?page_id=70