↑ Return to O škole

Print this Stránka

Organizačná štruktúra

Organizačná schéma Súkromné gymnázium, P. Križku 390/4, Kremnica

platná od 1. septembra 2017

 

Pedagogicko-odborné riadenie školy:

Riaditeľ školy:                         Ing. Katarína Luptáková

 

Pedagogickí zamestnanci škôl:

 

Meno a priezvisko

aprobácia

odborné činnosti

TU

koordinátor

Mgr. Barbora Mikulová

                             DEJ, UMK

 1.G

Výchova k ľudským právam

Ing. Katarína Ivanová

ANJ

Mgr. Veronika Mozoľová

                                     BIO, CHE, GEO

3.G

Protidrogová prevencia,

Výchovný poradca, SOČ,

Enviromentálna výchova

Mgr. Marian Krajč

NBK

Mgr. Jana Kučerová

MAT, FYZ, INF

4. G

 Výchova k manželstvu a rodičovstvu
Ing. Katarína Luptáková

EKO

Mgr. Monika Pittnerová

SLJ, NEJ

Koordinátor MS a pedagogickej dokumentácie, MZTU, Žiacka školská rada

PaedDr. Ľubica Husárová

SLJ, OBN

 2.G

Školských internetových novín

PaedDr. Michal Strapko

TŠV

Evidencia školských úrazov,  PPŠ

Mgr. Mária Högerová

RJ

Mgr. Petra Seboková ANJ
Mgr. art Ján Turzo

INF

 

 

Nepedagogickí zamestnanci:

 

Meno a priezvisko

úsek

pracovná pozícia

Zdenka Ihringová Sekretariát školy  
Jaroslav Smyk Prevádzkovo technický údržbár
 Jarmila Matlová Prevádzkovo technický upratovačka

 

 

Predmetové komisie:

 

Predmetová komisia

Predmety

Vedúci PK

PK humanitných predmetov SJL, ANJ, NEJ, DEJ, OBN, UMK, ETV, NBK, GEO PaedDr. Husárová
PK prírodovedných predmetov MAT,  FYZ, CHE, BIO, INF, TŠV Mgr. Kučerová

 

 

Rada školy:

 

Meno a priezvisko Funkcia Zvolený /delegovaný/ za  +
predseda rodičov
Zdenka Ihringová tajomník nepedagogických zamestnancov
Mgr. Monika Pittnerová pedagogických zamestnancov
Mgr. Greta Kapsdorferová rodičov
Kemel Benali zriaďovateľa
Tereza Kapsdorferová žiakov

 

Permanent link to this article: http://sukromne.gymkremnica.sk/?page_id=70