↑ Return to O škole

Print this Stránka

Organizačná štruktúra

Organizačná schéma Súkromné gymnázium, P. Križku 390/4, Kremnica

platná od 1. septembra 2016

 

Pedagogicko-odborné riadenie školy:

Riaditeľ školy:                         Ing. Katarína Luptáková

 

Pedagogickí zamestnanci škôl:

 

Meno a priezvisko

aprobácia

odborné činnosti

TU

koordinátor

Mgr. Barbora Mikulová

                                    DEJ, UMK

Výchova k ľudským právam

Ing. Katarína Ivanová

ANJ

Mgr. Veronika Gáborová

                                     BIO, CHE, GEO

 2.G

Protidrogová prevencia,

Výchovný poradca, SOČ

Mgr. Marian Krajč

NBK

Mgr. Jana Kučerová

MAT, FYZ

3. G

 Výchova k manželstvu a rodičovstvu
Ing. Katarína Luptáková

EKO

Ing. Jaroslav Malo

INF

 PPŠ

Mgr. Monika Pittnerová

SLJ, NEJ

Koordinátor MS a pedagogickej dokumentácie, MZTU, Žiacka školská rada

PaedDr. Ľubica Husárová

SLJ, OBN

 1.G

Školských internetových novín

PaedDr. Michal Strapko

TŠV

Enviromentálnej výchovy,

Evidencia školských úrazov

 

 

Nepedagogickí zamestnanci:

 

Meno a priezvisko

úsek

pracovná pozícia

Zdenka Ihringová Sekretariát školy  
Jaroslav Smyk Prevádzkovo technický údržbár
 Jarmila Matlová Prevádzkovo technický upratovačka

 

 

Predmetové komisie:

 

Predmetová komisia

Predmety

Vedúci PK

PK humanitných predmetov SJL, ANJ, NEJ, DEJ, OBN, UMK, ETV, NBK, GEO PaedDr. Husárová
PK prírodovedných predmetov MAT,  FYZ, CHE, BIO, INF, TŠV Mgr. Kučerová

 

 

Rada školy:

 

Meno a priezvisko Funkcia Zvolený /delegovaný/ za  +
Martin Varhaňovský predseda rodičov
Erika Brinzová tajomník nepedagogických zamestnancov
Mgr. Monika Pittnerová pedagogických zamestnancov
Mgr. Greta Kapsdorferová rodičov
Kemel Benali zriaďovateľa
Tereza Kapsdorferová žiakov

 

Permanent link to this article: http://sukromne.gymkremnica.sk/?page_id=70