↑ Return to O škole

Print this Stránka

Organizačná štruktúra

Organizačná schéma Súkromné gymnázium, P. Križku 390/4, Kremnica

platná od 1. septembra 2020

 

Pedagogicko-odborné riadenie školy:

Riaditeľ školy:                         Ing. Katarína Luptáková

 

Pedagogickí zamestnanci škôl:

 

Meno a priezvisko

aprobácia

odborné činnosti

TU

koordinátor

Mgr. Peter Albert

      DEJ, UMK

4.G

Prevencia drogových závislostí a iných sociálno patolog. javov

    Výchova k ľudským právam

Ing. Katarína Ivanová

ANJ

Erasmus

PaedDr. Ľubica Husárová

SJL, LIS, SPS

Výchova k manželstvu a rodičovstvu

Mgr. Jana Kučerová

MAT, FYZ

3.G

Mgr. Lucia Kúšiková

BIO, GEO, INF

1.G

Environmentálna výchova

Internetová stránka školy

Žiacka rada

Mgr. Dušan Labuda, PhD.

ANJ

Ing. Katarína Luptáková

EKO

Mgr. Monika Pittnerová

SLJ, NEJ

Koordinátor MS a pedagogickej dokumentácie, MZTU

Mgr. Ivana Sitárová

CHE, BIO

2.G

Výchovné poradenstvo

PaedDr. Michal Strapko

TŠV, OBN

Evidencia školských úrazov,

Koordinátor PPŠ – SOČ

Mgr. Aljoša Ahméčković

ANJ, OBN

PhDr. Ing. Miroslav Kuric, PhD.

NBK

 

 

Nepedagogickí zamestnanci:

 

Meno a priezvisko

úsek

pracovná pozícia

Zdenka Ihringová Sekretariát školy  
Milan Daubner Prevádzkovo technický údržbár
Jarmila Matlová Prevádzkovo technický upratovačka

 

 

Predmetové komisie:

 

Predmetová komisia

Predmety

Vedúci PK

PK humanitných predmetov SJL, ANJ, NEJ, DEJ, OBN, UMK, ETV, NBK, GEO PaedDr. Husárová
PK prírodovedných predmetov MAT,  FYZ, CHE, BIO, INF, TŠV Mgr. Kučerová

 

 

Rada školy:

 

Meno a priezvisko Funkcia Zvolený /delegovaný/ za  +
Ing. Zuzana Tileschová predseda rodičov
Zdenka Ihringová tajomník nepedagogických zamestnancov
Mgr. Jana Kučerová pedagogických zamestnancov
Mgr. Monika Pittnerová pedagogických zamestnancov
Kemel Benali zriaďovateľa
 Diana Tileschová žiakov

 

Školské prázdniny:

 

Prázdniny Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin Termín prázdnin Začiatok vyučovania po prázdninách
jesenné 28. október 2020 (streda) 29. október – 30. október 2020 2. november 2020 (pondelok)
vianočné 22. december 2020 (utorok) 23. december 2020 –
7. január 2021
8. január 2021 (piatok)
polročné 29. január 2021 (piatok) 1. február 2021 2. február 2021 (utorok)
jarné 12.február 2021 (piatok) 15. február – 19.február 2021 22. február 2021 (pondelok)
veľkonočné 31. marec 2021 (streda) 1. apríl – 6. apríl 2021 7. apríl 2021 (streda)
letné 30. jún 2021 (streda) 1. júl – 31. august 2021 2. september 2021 (štvrtok)

 

Účelové cvičenia, kurzy:

 

Názov aktivity Triedy Termín Zodpovední
Lyžiarsky kurz 1. ročník február 2021 vyučujúci TŠV,TU
Plavecký kurz 2.ročník jún 2021 vyučujúci TŠV,TU
Kurz na ochranu života a zdravia 3.ročník4. ročník-Covid september 2020 vyučujúci TŠV,TU
Kurz na ochranu človeka a prírody všetky ročníky september 2020, apríl 2021 vyučujúci TŠV,TU
Športový deň v spolupráci so ZŠ všetky ročníky december 2020 vyučujúci TŠV,TU
Športový deň v spolupráci s mestom všetky ročníky január 2021 vyučujúci TŠV,TU

Permanent link to this article: http://sukromne.gymkremnica.sk/?page_id=70