↑ Return to O škole

Print this Stránka

Organizačná štruktúra

Organizačná schéma Súkromné gymnázium, P. Križku 390/4, Kremnica

platná od 1. septembra 2019

 

Pedagogicko-odborné riadenie školy:

Riaditeľ školy:                         Ing. Katarína Luptáková

 

Pedagogickí zamestnanci škôl:

 

Meno a priezvisko

aprobácia

odborné činnosti

TU

koordinátor

Mgr. Barbora Kollárová

      DEJ, UMK

Výchova k ľudským právam

Mgr. Ján Borko

ANJ, ETV

Ing. Katarína Ivanová

ANJ

Mgr. Lucia Kúšiková

   BIO, GEO

Environmentálna výchova

PhDr. Ing. Miroslav Kuric, PhD.

NBK

Mgr. Jana Kučerová

MAT, FYZ

2.G

Ing. Katarína Luptáková

EKO

Mgr. Monika Pittnerová

SLJ, NEJ

Koordinátor MS a pedagogickej dokumentácie, MZTU, Žiacka školská rada

PaedDr. Ľubica Husárová

SLJ, OBN

 4.G          Výchova k manželstvu a rodičovstvu
PaedDr. Michal Strapko

TŠV

Evidencia školských úrazov,

Pragmatická prípadová štúdia

Mgr. Ivana Sitárová

CHE, BIO

         1.G                    Výchovný poradca
 Mgr. Peter Albert DEJ, OBN          3.G                 Protidrogová prevencia
Bc. Matej Lupták

INF

 

 

Nepedagogickí zamestnanci:

 

Meno a priezvisko

úsek

pracovná pozícia

Zdenka Ihringová Sekretariát školy  
Jaroslav Smyk Prevádzkovo technický údržbár
 Jarmila Matlová Prevádzkovo technický upratovačka

 

 

Predmetové komisie:

 

Predmetová komisia

Predmety

Vedúci PK

PK humanitných predmetov SJL, ANJ, NEJ, DEJ, OBN, UMK, ETV, NBK, GEO PaedDr. Husárová
PK prírodovedných predmetov MAT,  FYZ, CHE, BIO, INF, TŠV Mgr. Kučerová

 

 

Rada školy:

 

Meno a priezvisko Funkcia Zvolený /delegovaný/ za  +
predseda rodičov
Zdenka Ihringová tajomník nepedagogických zamestnancov
Mgr. Monika Pittnerová pedagogických zamestnancov
rodičov
Kemel Benali zriaďovateľa
žiakov

 

Permanent link to this article: http://sukromne.gymkremnica.sk/?page_id=70