Print this Stránka

Dokumenty školy

Permanent link to this article: http://sukromne.gymkremnica.sk/?page_id=28

Iné predpisy

Dokumenty na stiahnutie Hodnotenie žiakov-smernica Vnútorný predpis o komisionálnych skúškach

Zobraziť stránku »

Plán práce školy

Dokument Plán práce školy je k nahliadnutiu na sekretariáte Súkromného gymnázia.

Zobraziť stránku »

Školský poriadok

Všeobecné zásady Žiaci našej školy majú všetky práva a slobody zaručené vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv a v Charte práv dieťaťa. Sú povinní dodržiavať platné zákony spoločnosti i osobitné požiadavky  školy a správať sa podľa nich v škole a na podujatiach organizovaných školou aj mimo školy.

Zobraziť stránku »

Školský vzdelávací program

Dokument Školský vzdelávací program je k nahliadnutiu na riaditeľstve Súkromného gymnázia.

Zobraziť stránku »

Správy o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti 2014/2015 Správa VVČ 2014-2015 – pdf

Zobraziť stránku »