↑ Return to Prijímacie skúšky

Print this Stránka

Kritériá pre prijímacie konanie do 1. ročníka

Kritériá pre prijímacie konanie do 1. ročníka Súkromného gymnázia

P. Križku 390/4 Kremnica

na školský rok 2018/2019  platné od 1. marca 2018

 

A. Študijný odbor: 79 02 J gymnázium

V zmysle § 65 zákona NR SR č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov stanovujem pre prijímanie žiakov na štvorročné štúdium pre školský rok 2018/2019 tieto kritériá:

 1. V školskom roku 2018/2019 otvárame jednu triedu, do ktorej môžeme prijať spolu 30 žiakov.
 2. Vyplnené prihlášky je potrebné doručiť do školy do apríla 2018.

Prijímacie skúšky v 1. kole sa konajú v dvoch termínoch :

 1. termín 14. máj 2018 o 8,00 hod. v budove gymnázia
 2. termín 17. máj 2018 o 8,00 hod. v budove gymnázia 

 

B. Typ učebného plánu

 • zameranie – všeobecné gymnaziálne štúdium
 • učebný plán – posilnená časová dotácia najmä v cudzích jazykoch, v prírodovedných predmetoch a možnosť vlastnej profilácie žiaka cez systém voliteľných predmetov v 3. a v 4. ročníku štúdia
 • cudzí jazyk – 2 cudzie jazyky z ponuky anglický, nemecký, francúzsky, ruský.

 

C. Forma prijímacej skúšky

Prijímacie skúšky sa uskutočnia písomnou formou zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky v súlade s platnými učebnými osnovami základnej školy.

 

D. Kritériá na prijatie uchádzača

Kritérium prijatia na štúdium je nasledovné :
1. bez prijímacej skúšky                                                  

2. vykonaním prijímacej skúšky

1. Bez prijímacej skúšky budú prijatí uchádzači o štúdium, ktorí v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka dosiahnu úspešnosť 90% a viac v každom predmete (matematika, slovenský jazyk a literatúra) osobitne.

 1. Vykonaním prijímacej skúšky – všetci prihlásení žiaci 9. ročníka ZŠ, ktorí nespĺňajú 1. bod týchto kritérií, budú robiť písomné prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry (test s maximálnym počtom bodov 30) a z matematiky (test s maximálnym počtom bodov 30)  z učiva podľa platných osnov pre ZŠ:

– v prvom termíne prvého kola dňa  14. mája 2018 o 8,00 hod.

– v druhom termíne prvého kola dňa 17. mája 2018 o 8,00 hod.

Kritériom úspešného vykonania prijímacej skúšky je dosiahnutie minimálne 50% bodov z celkového počtu bodov prijímacej skúšky zo slovenského jazyka  a literatúry a z matematiky, t.j. 30 bodov  zo 60 bodov.
Uchádzači o štúdium, ktorí vyhovejú kritériám úspešnosti na prijímacích skúškach v zmysle bodu 2, majú možnosť získať ďalšie body nasledovne za:
a/ celkový priemer študijných výsledkov počas štúdia na ZŠ v 8. ročníku v druhom polroku a  v 9. ročníku v prvom polroku, pričom do celkového priemeru sa započítavajú známky zo všetkých predmetov okrem výchovných predmetov, bude hodnotený nasledovne:

1.00 – 1.20  =  50 bodov                                            1.81 – 1.90 = 25 bodov
1.21 – 1.30  =  45 bodov                                            1.91 – 2.00 = 20 bodov
1.31 – 1.40  =  40 bodov                                            2.01 – 2.05 = 15 bodov
1.41 – 1.60  =  35 bodov                                            2.06 – 2.25 = 10 bodov
1.61 – 1.80  =  30 bodov                                            2.24 – menej = 0 bodov

Celkový počet bodov za študijný priemer sa získa aritmetickým priemerom získaných bodov z 8. a  9. ročníka.

b/ úspešnosť v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka bude hodnotená na základe priemernej percentuálnej úspešnosti v matematike a v slovenskom jazyku a literatúre:
94,5% – 80%   = 50 bodov                                        54%-50%=25bodov
79% – 70%   = 45 bodov                                           49%-45%=15bodov
69% – 60%   = 40 bodov                                           44%-40%=5bodov
59% – 55%   = 35 bodov

Celkový počet bodov za úspešnosť v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka sa získa aritmetickým priemerom z predmetov slovenský jazyk a literatúra a matematika.

c/ úspešnosť na olympiádach, vedomostných, umeleckých a športových súťažiach bude hodnotená tzv. bonusovými bodmi nasledovne:

10   bodov – účasť v školskom kole súťaže alebo olympiády umiestnenie na prvých troch  miestach v školskom a účasť na regionálnej a okresnej úrovni

15 bodov – umiestnenie na regionálnej a okresnej úrovni a účasť na krajskej úrovni
vedomostných, umeleckých a športových súťaží a olympiád,
25 bodov – umiestnenie na krajskej úrovni vedomostných, umeleckých a športových súťaží a olympiád a účasť alebo umiestnenie na celoslovenskej úrovni v súťažiach
V prípade opakovaných úspechov sa pridelia body len jedenkrát, pričom do úvahy sa bude brať najúspešnejšie umiestnenie.

Prijatí budú uchádzači, ktorí splnili kritériá na prijatie bez prijímacích skúšok
v zmysle bodu 1, alebo úspešne vykonali prijímaciu skúšku v zmysle bodu 2.

Na základe dosiahnutých bodov bude zostavené poradie uchádzačov, ktorí vyhoveli   kritériám úspešnosti.

Pri rovnosti bodov bude poradie žiakov určené podľa pomocných kritérií, ktoré budú aplikované v nasledovnom poradí:  

 1. prednosť má žiak so zníženou pracovnou schopnosťou (doložená rozhodnutím posudkového lekára)
 2. prednosť má žiak s vyšším počtom bodov z písomnej prijímacej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry
 3. prednosť má žiak s vyšším súčtom bodov za Testovanie T9 – 2018
 4. prednosť má žiak s  lepším bodovým hodnotením za študijné výsledky v 2. polroku 8. ročníka a  v 1. polroku 9. ročníka

Kritériám prijatia nevyhovel žiak, ak získal z prijímacej skúšky zo slovenského jazyka a matematiky menej ako 30 bodov v súčte obidvoch predmetov.

Žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami bude prijímacia komisia riešiť individuálne po konzultácii s príslušnou ZŠ, poprípade s príslušnou pedagogicko-psychologickou poradňou alebo s centrom špeciálno-pedagogického poradenstva. Podľa priložených  odporúčaní bude žiakovi  umožnený predĺžený čas na vypracovanie jednotlivých testov podľa potreby, prípadne jeho individuálne špeciálne potreby budú zohľadnené pri vypracovaní testu a hodnotení.

V prípade nenaplnenia plánovaného počtu prijatých žiakov (30 žiakov do 1. ročníka), rozhodnutie o konaní druhého kola prijímacích skúšok na nenaplnené miesta zverejní riaditeľka školy do 2. júna 2018.

Kritériá nadobúdajú platnosť od 1.marca 2018, sú platné len pre prijímacie konanie pre školský rok 2018/2019.

 

Ing. Katarína Luptáková

V Kremnici  1. marec 2018                                                               riaditeľka školy

Permanent link to this article: http://sukromne.gymkremnica.sk/?page_id=1638

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Môžte používať nasledujúce HTML tagy a vlastnosti: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>