↑ Return to Prijímacie skúšky

Print this Stránka

Kritériá pre prijímacie konanie do 1. ročníka

Kritériá pre prijímacie konanie do 1. ročníka Súkromného gymnázia

P. Križku 390/4, Kremnica

na školský rok 2019/2020  platné od 1. marca 2019

 

A. Študijný odbor: 79 02 J gymnázium

V zmysle § 65 zákona NR SR č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov stanovujem pre prijímanie žiakov na štvorročné štúdium pre školský rok 2019/2020 tieto kritériá:

 1. V školskom roku 2019/2020 otvárame jednu triedu, do ktorej môžeme prijať spolu 17 žiakov.
 2. Vyplnené prihlášky je potrebné doručiť do školy do apríla 2019.

Prijímacie skúšky v 1. kole sa konajú v dvoch termínoch :

 1. termín 13. máj 2019 o 8,00 hod. v budove gymnázia
 2. termín 16. máj 2019 o 8,00 hod. v budove gymnázia

 

B. Typ učebného plánu

 • zameranie – všeobecné gymnaziálne štúdium
 • učebný plán – posilnená časová dotácia najmä v cudzích jazykoch, v prírodovedných predmetoch a možnosť vlastnej profilácie žiaka cez systém voliteľných predmetov v 3. a  v 4. ročníku štúdia
 • cudzí jazyk – 2 cudzie jazyky z ponuky anglický, nemecký, francúzsky, ruský

 

C. Forma prijímacej skúšky

Prijímacie skúšky sa uskutočnia písomnou formou zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky v súlade s platnými učebnými osnovami základnej školy.

 

D. Kritériá na prijatie uchádzača

Kritérium prijatia na štúdium je nasledovné :
1. bez prijímacej skúšky                                   2. vykonaním prijímacej skúšky

 1. Bez prijímacej skúšky budú prijatí uchádzači o štúdium, ktorí v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka dosiahnu úspešnosť 90% a viac v každom predmete (matematika, slovenský jazyk a literatúra) osobitne.
 2. Vykonaním prijímacej skúšky – všetci prihlásení žiaci 9. ročníka ZŠ, ktorí nespĺňajú 1. bod týchto kritérií, budú robiť písomné prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry (test s maximálnym počtom bodov 30) a z matematiky (test s maximálnym počtom bodov 30)  z učiva podľa platných osnov pre ZŠ:

– v prvom termíne prvého kola dňa  13. mája 2019 o 8,00 hod.

– v druhom termíne prvého kola dňa 16. mája 2019 o 8,00 hod.

 

Kritériom úspešného vykonania prijímacej skúšky je dosiahnutie minimálne 50 % bodov z celkového počtu bodov prijímacej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky, t.j. 30 bodov           zo 60 bodov.

Uchádzači o štúdium, ktorí vyhovejú kritériám úspešnosti na prijímacích skúškach v zmysle bodu 2, majú možnosť získať ďalšie  body nasledovne za:
a/ celkový priemer študijných výsledkov počas štúdia na ZŠ v 8. ročníku v druhom polroku a           v 9. ročníku v prvom polroku, pričom do celkového priemeru sa započítavajú známky zo všetkých predmetov okrem výchovných predmetov, bude hodnotený nasledovne:

1.00 – 1.20  =  50 bodov                                            1.81 – 1.90    = 25 bodov
1.21 – 1.30  =  45 bodov                                            1.91 – 2.00    = 20 bodov
1.31 – 1.40  =  40 bodov                                            2.01 – 2.05    = 15 bodov
1.41 – 1.60  =  35 bodov                                            2.06 – 2.25    = 10 bodov
1.61 – 1.80  =  30 bodov                                            2.24 – menej = 0 bodov

Celkový počet bodov za študijný priemer sa získa aritmetickým priemerom získaných bodov              z 8. a 9. ročníka.

b/ úspešnosť v celoslovenskom testovaní žiakov  9. ročníka bude hodnotená na základe priemernej percentuálnej úspešnosti v matematike a v slovenskom jazyku a literatúre:
94,5% – 80%   = 50 bodov                                        54%-50%  =  25 bodov
79% – 70%      = 45 bodov                                        49%-45%  =  15 bodov
69% – 60%      = 40 bodov                                        44%-40%  =   5 bodov
59% – 55%      = 35 bodov

Celkový počet bodov za úspešnosť v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka sa získa aritmetickým priemerom z predmetov slovenský jazyk a literatúra a matematika.

 

c/ úspešnosť na olympiádach, vedomostných, umeleckých a športových súťažiach bude hodnotená tzv. bonusovými bodmi nasledovne:

10   bodov – účasť v školskom kole súťaže alebo olympiády umiestnenie na prvých troch miestach v školskom a účasť na regionálnej a okresnej úrovni

15 bodov – umiestnenie na regionálnej a okresnej úrovni a účasť na krajskej úrovni
vedomostných, umeleckých a športových súťaží a olympiád,
25 bodov – umiestnenie na krajskej úrovni vedomostných, umeleckých a športových   súťaží a olympiád a účasť alebo umiestnenie na celoslovenskej úrovni v súťažiach.
V prípade opakovaných úspechov sa pridelia body len jedenkrát, pričom do úvahy sa bude brať najúspešnejšie umiestnenie.

Prijatí budú uchádzači, ktorí splnili kritériá na prijatie bez prijímacích skúšok
v zmysle bodu 1, alebo úspešne vykonali prijímaciu skúšku v zmysle bodu 2.

Na základe dosiahnutých bodov bude zostavené poradie uchádzačov, ktorí vyhoveli   kritériám úspešnosti.

Pri rovnosti bodov bude poradie žiakov určené podľa pomocných kritérií, ktoré budú aplikované v nasledovnom poradí:  

 1. prednosť má žiak so zníženou pracovnou schopnosťou (doložená rozhodnutím posudkového lekára)
 2. prednosť má žiak s vyšším počtom bodov z písomnej prijímacej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry
 3. prednosť má žiak s vyšším súčtom bodov za Testovanie T9 – 2019

4.prednosť má žiak s  lepším bodovým hodnotením za študijné výsledky v  2. polroku                             8. ročníka  a  v 1. polroku 9. ročníka

Kritériám prijatia nevyhovel žiak, ak získal z prijímacej skúšky zo slovenského jazyka a matematiky menej ako 30 bodov v súčte obidvoch predmetov.

Žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami bude prijímacia komisia riešiť individuálne po konzultácii s príslušnou ZŠ, poprípade s príslušnou pedagogicko-psychologickou poradňou alebo s centrom špeciálno-pedagogického poradenstva. Podľa priložených  odporúčaní bude žiakovi  umožnený predĺžený čas na vypracovanie jednotlivých testov podľa potreby, prípadne jeho individuálne špeciálne potreby budú zohľadnené pri vypracovaní testu a hodnotení.

V prípade nenaplnenia plánovaného počtu prijatých žiakov (17 žiakov do
1. ročníka),  rozhodnutie o konaní druhého kola prijímacích skúšok na nenaplnené miesta zverejní riaditeľka školydo 06. júna 2019.

Kritériá nadobúdajú platnosť od 01.03.2019, sú platné len pre prijímacie konanie pre školský rok 2019/2020.

 

 

Ing. Katarína Luptáková,  riaditeľka školy

V Kremnici  01. marec 2019

Permanent link to this article: http://sukromne.gymkremnica.sk/?page_id=1638

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Môžte používať nasledujúce HTML tagy a vlastnosti: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>