↑ Return to Prijímacie skúšky

Print this Stránka

Kritériá pre prijímacie konanie do 1. ročníka

Kritériá pre prijímacie konanie do 1. ročníka

Súkromného gymnázia P. Križku 390/4 Kremnica

na školský rok 2017/2018  platné od 20. marca 2017

 A. Študijný odbor: 79 02 J gymnázium

V zmysle § 65 zákona NR SR č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov stanovujem pre prijímanie žiakov na štvorročné štúdium pre školský rok 2017/2018 tieto kritériá:

 1. V školskom roku 2017/2018 otvárame jednu triedu, do ktorej môžeme prijať spolu 30 žiakov.
 2. Vyplnené prihlášky je potrebné doručiť do školy do 20. apríla 2017.

Prijímacie skúšky v 1. kole sa konajú v dvoch termínoch :

 1. termín 9. máj 2017 o 8,00 hod. v budove gymnázia
 2. termín 11. máj 2017 o 8,00 hod. v budove gymnázia

 

B. Typ učbného plánu

 • zameranie – všeobecné gymnaziálne štúdium
 • učebný plán – posilnená časová dotácia najmä v cudzích jazykoch, v prírodovedných predmetoch a možnosť vlastnej profilácie žiaka cez systém voliteľných predmetov v 3. a v 4. ročníku štúdia
 • cudzí jazyk – 2 cudzie jazyky z ponuky anglický, nemecký, francúzsky, ruský.

 

C. Forma prijímacej skúšky

Prijímacie skúšky sa uskutočnia písomnou formou zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky v súlade s platnými učebnými osnovami základnej školy.

D. Kritériá na prijatie uchádzača

Kritérium prijatia na štúdium je nasledovné :
1. bez prijímacej skúšky                                                  

2. vykonaním prijímacej skúšky


1. Bez prijímacej skúšky
budú prijatí uchádzači o štúdium, ktorí v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka dosiahnu úspešnosť 90% a viac v každom predmete (matematika, slovenský jazyk a literatúra) osobitne.

 1. Vykonaním prijímacej skúšky – všetci prihlásení žiaci 9. ročníka ZŠ, ktorí nespĺňajú 1. bod týchto kritérií, budú robiť písomné prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry (test s maximálnym počtom bodov 30) a z matematiky (test s maximálnym počtom bodov 30) z učiva podľa platných osnov pre ZŠ:

– v prvom termíne prvého kola dňa  9. mája 2017 o 8,00 hod.

– v druhom termíne prvého kola dňa 11. mája 2017 o 8,00 hod.

Kritériom úspešného vykonania prijímacej skúšky je dosiahnutie minimálne 50% bodov z celkového počtu bodov prijímacej skúšky zo slovenského jazyka  a literatúry a z matematiky, t.j. 30 bodov zo 60 bodov.
Uchádzači o štúdium, ktorí vyhovejú kritériám úspešnosti na prijímacích skúškach v zmysle bodu 2, majú možnosť získať ďalšie body nasledovne za:
a/ celkový priemer študijných výsledkov počas štúdia na ZŠ v 8. ročníku v druhom polroku a v 9. ročníku v prvom polroku, pričom do celkového priemeru sa započítavajú známky zo všetkých predmetov okrem výchovných predmetov, bude hodnotený nasledovne:

1.00 – 1.20  =  50 bodov                                            1.81 – 1.90 = 25 bodov
1.21 – 1.30  =  45 bodov                                            1.91 – 2.00 = 20 bodov
1.31 – 1.40  =  40 bodov                                            2.01 – 2.05 = 15 bodov
1.41 – 1.60  =  35 bodov                                            2.06 – 2.25 = 10 bodov
1.61 – 1.80  =  30 bodov

Celkový počet bodov za študijný priemer sa získa aritmetickým priemerom získaných bodov z 8. a 9. ročníka.

 

 

 

b/ úspešnosť v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka bude hodnotená na základe priemernej percentuálnej úspešnosti v matematike a v slovenskom jazyku a literatúre:
89% – 80%   = 50 bodov                                            54%-50%=25bodov
79% – 70%   = 45 bodov                                           49%-45%=15bodov
69% – 60%   = 40 bodov                                           44%-40%=5bodov
59% – 55%   = 35 bodov

Celkový počet bodov za úspešnosť v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka sa získa aritmetickým priemerom z predmetov slovenský jazyk a literatúra a matematika.

c/ úspešnosť na olympiádach, vedomostných, umeleckých a športových súťažiach bude hodnotená tzv. bonusovými bodmi nasledovne:

10 bodov – účasť v školskom kole súťaže alebo olympiády umiestnenie na prvých troch  miestach v školskom a účasť na regionálnej a okresnej úrovni

15 bodov – umiestnenie na regionálnej a okresnej úrovni a účasť na krajskej úrovni vedomostných, umeleckých a športových súťaží a olympiád,

25 bodov – umiestnenie na krajskej úrovni vedomostných, umeleckých a športových súťaží a olympiád a účasť alebo umiestnenie na celoslovenskej úrovni v súťažiach
V prípade opakovaných úspechov sa pridelia body len jedenkrát, pričom do úvahy sa bude brať najúspešnejšie umiestnenie.

Prijatí budú uchádzači, ktorí splnili kritériá na prijatie bez prijímacích skúšok
v zmysle bodu 1, alebo úspešne vykonali prijímaciu skúšku v zmysle bodu 2.

Na základe dosiahnutých bodov bude zostavené poradie uchádzačov, ktorí vyhoveli   kritériám úspešnosti.

Pri rovnosti bodov bude poradie žiakov určené podľa pomocných kritérií, ktoré budú aplikované v nasledovnom poradí:  

 1. prednosť má žiak so zníženou pracovnou schopnosťou (doložená rozhodnutím posudkového lekára)
 2. prednosť má žiak s vyšším počtom bodov z písomnej prijímacej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry
 3. prednosť má žiak s vyšším súčtom bodov za Testovanie T9 – 2017
 4. prednosť má žiak s  lepším bodovým hodnotením za študijné výsledky v 2. polroku 8. ročníka a v 1. polroku 9. ročníka

Kritériám prijatia nevyhovel žiak, ak získal z prijímacej skúšky zo slovenského jazyka a matematiky menej ako 30 bodov v súčte obidvoch predmetov.

Žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami bude prijímacia komisia riešiť individuálne po konzultácii s príslušnou ZŠ, poprípade s príslušnou pedagogicko-psychologickou poradňou alebo s centrom špeciálno-pedagogického poradenstva. Podľa priložených  odporúčaní bude žiakovi  umožnený predĺžený čas na vypracovanie jednotlivých testov podľa potreby, prípadne jeho individuálne špeciálne potreby budú zohľadnené pri vypracovaní testu a hodnotení.

V prípade nenaplnenia plánovaného počtu prijatých žiakov (30 žiakov do 1. ročníka), rozhodnutie o konaní druhého kola prijímacích skúšok na nenaplnené miesta zverejní riaditeľka školy do 2. júna 2017.

Kritériá nadobúdajú platnosť od 20.03.2017, sú platné len pre prijímacie konanie pre  školský rok 2017/2018.

Ing. Katarína Luptáková                  riaditeľka školy

V Kremnici  20. marec 2017

 

 

 

 

 

Permanent link to this article: http://sukromne.gymkremnica.sk/?page_id=1638

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Môžte používať nasledujúce HTML tagy a vlastnosti: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>