↑ Return to Prijímacie skúšky

Print this Stránka

Kritériá pre prijímacie konanie do 1. ročníka

Kritériá pre prijímacie konanie do 1. ročníka Súkromného gymnázia

P. Križku 390/4, Kremnica

na školský rok 2020/2021  

 

Na základe opatrení MŠVVaŠ sa prijímacie skúšky na stredné školy  uskutočnia najskôr dva týždne od odvolania prerušenia vyučovania.

Vzhľadom na zrušenie Testovania 9 sa zverejňujú  upravené kritéria prijímania.

Študijný odbor: 79 02 J gymnázium

  1. V školskom roku 2020/2021 bude otvorená  jedna trieda s maximálnym počtom  17 žiakov.
  2. Vyplnené prihlášky je potrebné doručiť do školy do 21. mája 2020.

 

 Typ učebného plánu

  • zameranie – všeobecné gymnaziálne štúdium
  • učebný plán – posilnená časová dotácia najmä v cudzích jazykoch, v prírodovedných predmetoch a možnosť vlastnej profilácie žiaka cez systém voliteľných predmetov v 3. a  v 4. ročníku štúdia
  • cudzí jazyk – 2 cudzie jazyky z ponuky anglický, nemecký, francúzsky, ruský 

 

 Forma prijímacej skúšky

Prijímacie skúšky sa uskutočnia písomnou formou zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky v súlade s platnými učebnými osnovami základnej školy.

 

 Kritériá na prijatie uchádzača

Kritérium prijatia na štúdium je nasledovné :
       – vykonanie prijímacej skúšky

– všetci prihlásení žiaci 9. ročníka ZŠ budú robiť písomné prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry (test s maximálnym počtom bodov 30) a z matematiky (test s maximálnym počtom bodov 30)  z učiva podľa platných osnov pre ZŠ:

Kritériom úspešného vykonania prijímacej skúšky je dosiahnutie minimálne 50 % bodov z celkového počtu bodov prijímacej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky, t.j. 30 bodov  zo 60 bodov.

Uchádzači o štúdium, ktorí vyhovejú kritériám úspešnosti na prijímacích skúškach, majú možnosť získať ďalšie  body nasledovne za:
a/ celkový priemer študijných výsledkov počas štúdia na ZŠ v 8. ročníku v druhom polroku a  v 9. ročníku v prvom polroku, pričom do celkového priemeru sa započítavajú známky zo všetkých predmetov okrem výchovných predmetov, bude hodnotený nasledovne:

1.00 – 1.20  =  50 bodov                                            1.81 – 1.90    = 25 bodov
1.21 – 1.30  =  45 bodov                                            1.91 – 2.00    = 20 bodov
1.31 – 1.40  =  40 bodov                                            2.01 – 2.05    = 15 bodov
1.41 – 1.60  =  35 bodov                                            2.06 – 2.25    = 10 bodov
1.61 – 1.80  =  30 bodov                                            2.24 – menej = 0 bodov

Celkový počet bodov za študijný priemer sa získa aritmetickým priemerom získaných bodov  z 8. a 9. ročníka.

b/ úspešnosť na olympiádach, vedomostných, umeleckých a športových súťažiach bude hodnotená tzv. bonusovými bodmi nasledovne:

10   bodov – účasť v školskom kole súťaže alebo olympiády umiestnenie na prvých troch miestach v školskom a účasť na regionálnej a okresnej úrovni

15 bodov – umiestnenie na regionálnej a okresnej úrovni a účasť na krajskej úrovni vedomostných, umeleckých a športových súťaží a olympiád

25 bodov – umiestnenie na krajskej úrovni vedomostných, umeleckých a športových   súťaží a olympiád a účasť alebo umiestnenie na celoslovenskej úrovni v súťažiach.
V prípade opakovaných úspechov sa pridelia body len jedenkrát, pričom do úvahy sa bude brať najúspešnejšie umiestnenie.

Prijatí budú uchádzači, ktorí splnili kritériá a úspešne vykonali prijímaciu skúšku. 

Na základe dosiahnutých bodov bude zostavené poradie uchádzačov, ktorí vyhoveli   kritériám úspešnosti.

Pri rovnosti bodov bude poradie žiakov určené podľa pomocných kritérií, ktoré budú aplikované v nasledovnom poradí:  

  1. prednosť má žiak so zníženou pracovnou schopnosťou (doložená rozhodnutím posudkového lekára)
  2. prednosť má žiak s vyšším počtom bodov z písomnej prijímacej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry
  3. prednosť má žiak s  lepším bodovým hodnotením za študijné výsledky v  2. polroku  8. ročníka  a  v 1. polroku 9. ročníka

Kritériám prijatia nevyhovel žiak, ak získal z prijímacej skúšky zo slovenského jazyka a matematiky menej ako 30 bodov v súčte obidvoch predmetov.

Žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami bude prijímacia komisia riešiť individuálne po konzultácii s príslušnou ZŠ, poprípade s príslušnou pedagogicko-psychologickou poradňou alebo s centrom špeciálno-pedagogického poradenstva. Podľa priložených  odporúčaní bude žiakovi  umožnený predĺžený čas na vypracovanie jednotlivých testov podľa potreby, prípadne jeho individuálne špeciálne potreby budú zohľadnené pri vypracovaní testu a hodnotení.

V prípade nenaplnenia plánovaného počtu prijatých žiakov (17 žiakov do
1. ročníka),  rozhodnutie o konaní druhého kola prijímacích skúšok na nenaplnené miesta zverejní riaditeľka školy do 06. júna 2020.

Kritériá nadobúdajú platnosť od 30.03.2020, sú platné len pre prijímacie konanie pre školský rok 2020/2021.

 

 

Ing. Katarína Luptáková,  riaditeľka školy

V Kremnici  30. marec 2020

Permanent link to this article: http://sukromne.gymkremnica.sk/?page_id=1638

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Môžte používať nasledujúce HTML tagy a vlastnosti: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>