↑ Return to Dokumenty školy

Print this Stránka

Školský poriadok

Všeobecné zásady

Žiaci našej školy majú všetky práva a slobody zaručené vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv a v Charte práv dieťaťa. Sú povinní dodržiavať platné zákony spoločnosti i osobitné požiadavky  školy a správať sa podľa nich v škole a na podujatiach organizovaných školou aj mimo školy.

 

Práva a povinnosti žiakov

1. Právo na vzdelanie

Každý žiak má právo na vzdelanie, ktoré nemôže učiteľ alebo vychovávateľ porušovať vyhadzovaním žiaka z triedy, obmedzovaním jeho školskej dochádzky alebo jeho vylučovaním z určitých činností. Vzdelanie má smerovať k plnému rozvoju ľudskej osobnosti a k posilneniu úcty k ľudským právam a základným slobodám. Každý žiak je sám zodpovedný za svoju činnosť vo vyučovacom procese, ako aj za to, že svojím správaním a konaním neznemožňuje ostatným spolužiakom získať nové vedomosti a zodpovedne sa učiť. Žiaci majú právo na vzdelávanie v materinskom jazyku..

2. Právo na slobodu prejavu

Každý žiak má právo na slobodu prejavu v súlade so svojím presvedčením a názormi. Každý žiak má právo slovom alebo písmom vyjadrovať svoj názor, klásť otázky k učivu a dostať na ne odpoveď, slobodne sa rozhodovať o tom, ako bude chodiť upravený alebo oblečený. Táto sloboda však nemôže byť absolútna – nemožno tolerovať prejavy, ktoré by vyzývali k rasovej, národnostnej či inej forme neznášanlivosti. Oblečenie a úprava žiaka musia byť v súlade so základnými hygienickými požiadavkami. Nemožno tiež tolerovať prejavovanie výtvarných alebo iných názorov formou poškodzovania školského majetku (sprejerstvo, vandalizmus).

3. Právo na názor

Učiteľ má dávať dieťaťu čo najväčší priestor pre vyjadrenie vlastného názoru, postojov, vlastnej tvorivosti, nezameriavať sa len na pamäťové reprodukcie predtým osvojených poznatkov žiakov.

4. Zákaz diskriminácie

So žiakmi treba zaobchádzať na základe princípu rovnosti, to znamená, že pre nich platia všetky práva bez ohľadu na rasu, farbu pleti, pohlavia, etnický alebo sociálny pôvod, majetok, politické alebo iné zmýšľanie, náboženstvo, …..

5. Sloboda myslenia, svedomia, náboženstva

Každý žiak má právo vybrať si náboženstvo alebo byť bez vyznania. Nikto nemá právo vyvíjať na neho alebo jeho rodinu nátlak, obmedzovať ho alebo zosmiešňovať ohľadom jeho náboženstva a filozofického presvedčenia.

6. Právo na objektívne hodnotenie

Vyučujúci musí po ústnom skúšaní oznámiť žiakovi výsledok ihneď. Výsledky klasifikácie písomných a grafických prác a praktických činností musí oznámiť žiakovi a predložiť k nahliadnutiu do 10 dní. Termín písomnej skúšky, ktorá má trvať viac ako 25 minút a termín kontrolnej písomnej práce konzultuje učiteľ s triednym učiteľom, ktorý koordinuje plán skúšania. V jednom dni môžu žiaci robiť len jednu skúšku uvedeného charakteru.

Ak žiak alebo jeho zákonný zástupca má pochybnosti o správnosti klasifikácie na konci 1. a 2. polroka, môže zákonný zástupca alebo plnoletý žiak do troch dní po obdržaní vysvedčenia písomne požiadať riaditeľa školy o komisionálne preskúšanie. Aj vyučujúci predmetu môže požiadať o komisionálne preskúšanie žiaka, ak ho nemôže vyskúšať počas klasifikačného obdobia. O povolení komisionálnej skúšky vždy rozhodne riaditeľ školy.

7. Právo na ochranu zdravia

Úlohou učiteľov je vytvárať zdravé prostredie a postupovať pri výchove tak, aby si žiaci postupne sami vedeli chrániť svoje právo na zdravý spôsob života.

Žiak má právo na ochranu pred drogovými závislosťami. Musí byť informovaný o základných opatreniach školy proti šíreniu legálnych aj nelegálnych drog v školskom prostredí.

8. Právo na ochranu pred fyzickým a psychickým násilím, využívaním a zanedbávaním

Voči žiakovi nemôžu byť uplatňované disciplinárne opatrenia, pri ktorých by dochádzalo k ponižovaniu jeho ľudskej dôstojnosti (bitie, nadávky, šikanovanie, vyhrážanie sa, urážky, zadržiavanie žiaka po vyučovaní proti jeho vôli a pod.).

Žiak má právo na spravodlivý proces. Toto právo zabezpečí žiakovi, aby mohol byť vypočutý, keď mu hrozia sankcie z porušenia školského poriadku, aby sa mohol k veci slobodne vyjadriť a obhájiť  sa.

9. Právo na ochranu súkromia, cti a povesti

Vyjadrenia učiteľa týkajúce sa hodnotenia vedomostí, zručností a postojov žiakov a ich zverejňovanie nemôžu žiaka urážať a ponižovať, negatívne ovplyvňovať jeho sebahodnotenie, či postavenie v skupine spolužiakov. O žiakoch možno zhromažďovať len základné údaje týkajúce sa identifikácie osoby: meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, bydlisko, rodné číslo, štátnu príslušnosť, národnosť, ostatné údaje týkajúce sa jeho zdravia a mentálnej identity. Zhromaždené údaje treba chrániť pred prístupom nepovolaných osôb a zachovať o nich mlčanlivosť. Rovnako nemožno zasahovať do rodinných vzťahov žiaka, porušovať listové tajomstvo, vystavovať žiaka ponižujúcim prehliadkam a pod.

10. Právo na ochranu a pomoc

Žiak má právo na kompetentný dozor zo strany pedagogických zamestnancov, na ochranu pred šikanovaním.

11. Právo na odpočinok a voľný čas, na účasť na oddychovej činnosti, slobodnú účasť na kultúrnom živote a umeleckej činnosti

Vyučujúci nemôžu predlžovať vyučovacie hodiny alebo svojvoľne skracovať prestávky. Je dôležité rešpektovať zásady psychohygieny.

Každý žiak má právo zúčastňovať sa mimoškolských krúžkov a aktivít, pokiaľ s jeho účasťou súhlasí vedúci krúžku a jeho účasť nemá negatívny vplyv na vyučovacie výsledky. Každý žiak ( alebo trieda ) má právo v mimovyučovacom čase zorganizovať pre svojich spolužiakov záujmový klub, večierok, turnaj za predpokladu, že najmenej týždeň dopredu odovzdá riaditeľstvu školy písomný plán predbežného zabezpečenia akcie. Ak sú požadované priestory voľné a je zabezpečená bezpečnosť účastníkov a pedagogický dozor, môže riaditeľ školy, resp. ním poverený zástupca dať súhlas s organizovaním akcie.

12. Ďalšie práva

Každý žiak má právo odmietnuť úlohu alebo prácu, ktorá by bola v rozpore s ustanovením školského poriadku, učebnými osnovami, internými predpismi, alebo by ohrozovala zdravie a bezpečnosť žiaka alebo inej osoby.

Každý žiak má právo na odôvodnenie klasifikácie vyučujúcim, jej objektívnosť a nezaujatosť.

Každý žiak má právo na psychohygienu a lekárske vyšetrenie počas vyučovania, pokiaľ ho nie je možné uskutočniť v inom čase.

Každý žiak má právo obracať sa so svojimi pripomienkami, námetmi na zlepšenie činnosti školy na vyučujúcich, na triedneho učiteľa, na členov vedenia školy, na Radu školy a byť informovaný o výsledkoch rokovania týchto orgánov.

V prípade nesúhlasu s rozhodnutiami pedagógov má každý žiak právo odvolať sa proti nim u riaditeľa školy. V prípade nesúhlasu s rozhodnutím školy sa môže žiak alebo jeho zákonný zástupca odvolať na Krajskom úrade v Banskej Bystrici.

Práva žiaka našej školy

 1. Mám právo na demokratický, objektívny a tolerantný prístup v škole.
 2. Mám právo na partnerskú spoluprácu a komunikáciu s učiteľmi vo forme dialógu.
 3. Mám právo získať informácie, ktoré sa týkajú mojej osobu, výchovno-vzdelávacieho programu školy a ponúkaných možností.
 4. Mám právo dostať odpoveď na každú moju slušne položenú otázku.
 5. Mám právo pracovať v oblasti, ktorá ma zaujíma.
 6. Mám právo pracovať na takej úrovni, na akú vedomosťami a schopnosťami stačím.
 7. Mám právo pracovať podľa svojho vlastného tempa.
 8. Mám právo na pomoc zo strany učiteľa, ak mám akékoľvek problémy.
 9. Mám právo povedať svoj názor v čase na tom určenom, ak o to požiadam.
 10. Mám právo oponovať a argumentovať, ak s niečim nesúhlasím.
 11. Mám právo odísť z triedy, ak to nevyhnutne potrebujem, so súhlasom vyučujúceho.
 12. Mám právo nebyť skúšaný hneď po chorobe  z učiva preberaného v čase neprítomnosti.
 13. Mám právo navštíviť psychológa, ak to potrebujem, alebo ak mám problémy.
 14. Mám právo na slušné a ohľaduplné správanie zo strany spolužiakov.
 15. Mám právo na to, aby ma ostatní rešpektovali.
 16. Mám právo na pocit bezpečia, istoty, spokojnosti a radosti z učenia sa a pobytu v škole.
 17. Mám právo venovať sa ľubovoľnej činnosti, ak som ukončil určenú prácu a nikoho nevyrušujem ( po dohode s vyučujúcim ).

Povinnosti žiaka našej školy 

 

 1. Do školy prichádzam aspoň 10 minút pred začiatkom vyučovania.
 2. Mám pridelenú osobnú odkladaciu skrinku, za ktorú som zodpovedný. Náhradu za stratu visiaceho zámku si zabezpečujem sám. Stratu kľúča som povinný ihneď nahlásiť svojmu triednemu učiteľovi.
 3. Na vyučovanie chodím každý deň pripravený a nosím si potrebné pomôcky.
 4. Pred začiatkom každej vyučovacej hodiny čakám na príchod vyučujúceho pred triedou.
 5. V škole sa riadim vždy podľa inštrukcií učiteľov, vychovávateľov.
 6. Keď hovorí učiteľ alebo iný žiak, počúvam a nevyrušujem ho.
 7. Na hodine sa snažím získať čo najviac informácií a efektívne pracujem.
 8. Udržujem poriadok v lavici, triede, na chodbách a v celej škole.
 9. V triede a na chodbách chodím potichu, pokojne a nevyrušujem ostatných.
 10. V dohodnutom termíne si pripravujem domáce úlohy.
 11. Správam sa slušne k dospelým i k spolužiakom.
 12. Svojím správaním neobmedzujem druhých a snažím sa byť tolerantný.
 13. Nepribližujem sa k niekomu, ak si to neželá a neohrozujem spolužiakov.
 14. Neubližujem nikomu ani fyzicky ani psychicky.
 15. Dodržiavam bezpečnosť seba i iných, nepoškodzujem školský majetok, ani majetok iných.
 16. Svojimi výkonmi a správaním vždy  a všade vzorne reprezentujem školu, do ktorej chodím.

 

Každý žiak našej školy je povinný tieto zásady a povinnosti akceptovať a striktne dodržiavať.

Každý pedagóg našej školy je povinný práva žiakov akceptovať a uplatňovať vo výchovno-vzdelávacom procese.

Práva zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka alebo zástupcu zariadenia

 1. Žiadať, aby sa v rámci výchovy a vzdelávania v škole alebo v školskom zariadení poskytovali  žiakom informácie a vedomosti vecne a mnohostranne v súlade so súčasným poznaním sveta a v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podľa zákona č. 245/2008 Z.z.
 2. Oboznámiť sa s výchovno-vzdelávacím programom školy alebo školského zariadenia a školským poriadkom.
 3. Byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch žiaka.
 4. Na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní žiaka.
 5. Zúčastňovať sa výchovy a vzdelávania po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy alebo školského zariadenia.
 6. Vyjadrovať sa k výchovno-vzdelávaciemu programu školy alebo školského zariadenia prostredníctvom orgánov školskej samosprávy.
 7. Byť prítomný na komisionálnom preskúšaní svojho dieťaťa po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy.

Povinnosti zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka alebo zástupcu zariadenia

 1. Vytvoriť pre dieťa podmienky na prípravu na výchovu a vzdelávanie v škole a na plnenie školských povinností.
 2. Dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa určené školským poriadkom.
 3. Dbať na sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa a rešpektovať jeho špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby.
 4. Informovať školu alebo školské zariadenie o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho dieťaťa, jeho zdravotných problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania.
 5. Nahradiť škodu, ktorú žiak úmyselne zavinil.
 6. Prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky a dbať o to, aby dieťa dochádzalo do školy pravidelne  a včas, ak mu nezabezpečí inú formu vzdelávania podľa zákona č. 245/2008 Z.z.; dôvody neprítomnosti dieťaťa na výchove a vzdelávaní doloží dokladmi v súlade so školským poriadkom.

Ak sa dieťa alebo žiak nemôže zúčastniť na výchove a vzdelávaní v škole alebo v školskom zariadení, jeho zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia je povinný oznámiť škole alebo školskému zariadeniu bez zbytočného dokladu príčinu jeho neprítomnosti. Za dôvod ospravedlniteľnej neprítomnosti dieťaťa alebo žiada sa uznáva najmä choroba, prípadne lekárom nariadený zákaz dochádzky do školy, mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky alebo náhle prerušenie premávky hromadných dopravných prostriedkov, mimoriadne udalosti v rodine alebo účasť dieťaťa alebo žiaka na súťažiach.

Neprítomnosť maloletého dieťaťa alebo žiaka, ktorá trvá najviac tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni, ospravedlňuje jeho zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia; vo výnimočných a osobitne odôvodnených prípadoch škola môže vyžadovať lekárske potvrdenie o chorobe dieťaťa alebo žiaka alebo iný doklad potvrdzujúci odôvodnenosť jeho neprítomnosti. Ak neprítomnosť dieťaťa alebo žiaka z dôvodu ochorenia trvá dlhšie ako tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni, predloží dieťa, žiak, jeho zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia potvrdenie od lekára.

Plnoletý žiak sa ospravedlňuje sám, spôsobom uvedeným v predchádzajúci dvoch odstavcoch.

 

Organizácia vyučovania

 1. Do budovy školy sa vchádza len určeným vchodom. Školskú budovu otvára školník o 6.30 hod. Budova školy sa zatvára o 18.00 hod.
 1. Každý žiak má právo a povinnosť zúčastňovať sa vyučovania predmetov povinných, voliteľných a nepovinných, ktoré si zvolil. Je povinný dodržiavať vyučovací čas určený rozvrhom hodín i rozsahom prestávok.
 2. Vyučovací proces je organizovaný v učebniach, odborných učebniach. Ateliéroch, špecializovaných učebniach, laboratóriách, dielňach a telocvični.
 3. Obedu v školskej jedálni sa žiaci zúčastňujú v čase obedňajšej prestávky v čase od 12.45 – 13.15  hod.
 4. Je zakázané hrať v priestoroch školy hry ohrozujúce bezpečnosť a zdravie žiakov a spôsobujúce ničenie majetku školy.
 5. Po skončení vyučovania sa žiaci nezdržujú v budove školy, odídu do ŠI alebo domov.
 6. Triedne podujatia ( triednické hodiny, besedy, … ) sa môžu uskutočňovať v poobedňajších hodinách za prítomnosti triednych učiteľov.
 7. Večierka pre žiakov našej školy je stanovená na 22. 00 hod. (platí pre internátnych žiakov). Účasť na verejných podujatiach po uvedenej hodine je možná len v sprievode dospelého. Po ukončení vyučovania a opustení školského internátu zodpovedá za svoje dieťa, žiaka  v plnom rozsahuzákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka alebo zástupca zariadenia.

Dochádzka do školy 

 1. Schválený rozvrh hodín je pre žiakov záväzný. V odôvodnených prípadoch žiak môže požiadať o uvoľnenie z jednej vyučovacej hodiny vyučujúceho príslušného predmetu a oznámi to triednemu učiteľovi. O uvoľnenie na celý deň požiada žiak triedneho učiteľa.
 2. Po začatí vyučovania môže žiak opustiť vyučovací proces len na základne oznámenia svojmu triednemu učiteľovi.
 1. Ak sa žiak nezúčastní vyučovania z nepredvídaného dôvodu, je povinný oznámiť triednemu učiteľovi ihneď ( najneskôr do 24 hodín ) dôvod neúčasti. Pri návrate na vyučovanie je žiak povinný predložiť triednemu učiteľovi potvrdenie od lekára alebo písomné ospravedlnenie podpísané zákonným zástupcom.
 2. V priebehu školského roka môže plnoletý žiak alebo zákonný zástupca žiaka ospravedlniť neúčasť na vyučovaní z rodinných alebo iných závažných dôvodov v rozsahu 5 dní (nie však po sebe idúcich dni ale jednotlivo). Na viac ako 5 dní uvoľňuje žiaka riaditeľ školy na základe písomnej žiadosti rodičov alebo zákonných zástupcov.
 3. Ak sa žiak nezúčastní na vyučovaní jeden týždeň a svoju neprítomnosť neospravedlní, triedny učiteľ písomne vyzve rodičov alebo zákonných zástupcov, aby oznámili dôvod žiakovej neprítomnosti a doložili písomné ospravedlnenie.
 4. Ak triedny učiteľ neuzná dôvody absencie alebo spôsob jej ospravedlnenia, vymeškané hodiny sa považujú za neospravedlnené.
 5. Každá neprítomnosť žiaka na vyučovaní bude zaznačená do triednej knihy. Neodôvodnené meškanie na vyučovaciu hodinu triedny učiteľ  eviduje ako  neospravedlnenú hodinu.
 6. Za neospravedlnenú účasť na vyučovaní riaditeľ školy žiakovi uloží na návrh triedneho učiteľa, niektoré z výchovných opatrení alebo  zníženú známku zo správania. O výchovnom opatrení rozhodne po prerokovaní v príslušnom poradnom orgáne riaditeľ školy.
 7. V zmysle zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní, § 19 ods. 2 je povinná školská dochádzka desaťročná a trvá najviac do konca školského roku, v ktorom žiak dovŕši 16. rok veku.

Neprítomnosť žiaka v škole ospravedlňuje jeho zákonný zástupca, za riadne plnenie povinnej školskej dochádzky dieťaťa sú zodpovední obidvaja rodičia, resp. osoby, ktorým je dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov.

„pod zanedbávaním povinnej školskej dochádzky na účely zastavenia prídavku na dieťa rodičovi sa rozumie stav, keď dieťa má neospravedlnenú neúčasť na vyučovaní v kalendárnom mesiaci viac ako 15 vyučovacích hodín.“

Škola oznámi zanedbávanie povinnej školskej dochádzky dieťaťa obci, v ktorej má rodič dieťaťa trvalý pobyt. Toto oznámenie škola zašle  najneskôr do troch pracovných dní po skončení kalendárneho mesiaca. Kópiu oznámenia zašle škola okresnému úradu, odboru sociálnych vecí podľa miesta trvalého pobytu rodiča. Škola po zastavení výplaty prídavku na dieťa rodičovi mesačne vyhodnocuje dochádzku dieťaťa do školy a spolupracuje s obcou a okresným úradom.

 1. Ak má žiak 5-7 neospravedlnených hodín, triedny učiteľ je povinný informovať výchovného poradcu o žiakovej  absencii, a to vzápätí  po oficiálnom zázname neospravedlnených hodín do triednej knihy.
 2. Ak žiak splnil povinnú školskú dochádzku, nezúčastní sa na vyučovaní v trvaní najmenej 5 vyučovacích dní a jeho neúčasť na vyučovaní nie je ospravedlnená, triedny učiteľ písomne upozorní zákonného zástupcu žiaka na túto skutočnosť. Ak do 10 dní od doručenia výzvy žiak do školy nenastúpi alebo nie je doložený dôvod jeho neprítomnosti v škole, posudzuje sa tak, ako by štúdium zanechal prvým dňom po uplynutí lehoty určenej riaditeľom na ospravedlnenie. Následne jezákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka alebo zástupca zariadenia vyzvaný na podanie žiadosti na ukončenia štúdia, prípadne je žiak vylúčený rozhodnutím Pedagogickej rady na základe vymeškaných, neospravedlnených hodín.
 3. Triedny učiteľ je povinný založiť evidenciu o uvoľňovaní žiakov na základe ospravedlnení rodičov.
 4. Súhlas na uvoľnenie z vyučovania môže dať:

–          na 1 vyučovaciu hodinu –  učiteľ príslušnej hodiny, pričom je povinný informovať o tejto skutočnosti triedneho učiteľa

–          na 1 vyučovací deň zo závažných dôvodov – triedny učiteľ

–          na viac vyučovacích dní – riaditeľ školy

 1. Pre účely uvoľňovania z vyučovania a ospravedlnenia má každý žiak študijný preukaz.

 

Pokyny pre žiakov

 1. Do školy žiaci prichádzajú desať minút pred začatím vyučovania.
 2. Počas prestávok sa žiaci načas premiestňujú do inej učebne tak, aby po zvonení   boli pripravení na vyučovanie. V plnom rozsahu sa to vzťahuje aj na hodiny telesnej výchovy (čas pred začatím vyučovania využijú žiaci na prezlečenie do cvičebných úborov).
 3. Na vyučovacích hodinách telesnej výchovy majú žiaci športové oblečenie podľa pokynov učiteľov TEV.
 4. Aj necvičiaci žiaci a žiaci oslobodení sú povinní zúčastniť sa hodín telesnej výchovy.  Vyučujúci telesnej výchovy ich využijú na rôzne organizačné činnosti. Ak sa žiak nezúčastní hodiny telesnej výchovy, považuje sa to za neospravedlnenú hodinu.
 5. Žiaci, ktorí sú oslobodení od  telesnej výchovy a žiaci, ktorí majú voľnú hodinu, nesmú opustiť priestory školy. Rovnako nesmú opustiť priestory školy počas prestávok vrátane obedňajšej prestávky. Môžu využívať priestory školy: školský dvor, školské chodby, aulu.
 6. Žiaci oslobodení od telesnej výchovy sú povinní do 15. 9. príslušného roka predložiť potvrdenia dokazujúce oprávnenosť tohto oslobodenia. Žiak oslobodený od TEV na základe potvrdenia lekára nie je oslobodený od účasti na hodinách TEV, výnimku možno udeliť na základe Metodického pokynu MŠ SR č. 21/2011-R (článok 16 str.24-25) . Keď žiak dodatočne donesie návrh lekára na oslobodenie od TEV, riaditeľ školy ho oslobodí až v 2. polroku. Toto rozhodnutie sa nedotýka zmien zdravotného stavu počas školského roka.
  1. Študentský preukaz slúži ako doklad, do ktorého sa zaznamenávajú údaje žiaka o v-v výsledkoch, uvoľňovanie z vyučovania a iné.
  2. Pobyt žiakov v priestoroch školy je možný len v dobe vyučovania podľa rozvrhu hodín alebo  záujmovej činnosti.
  3. Všetky požiadavky voči škole (rôzne potvrdenia, žiadosti a pod.) predkladajú žiaci priamo administratívnej pracovníčke školy v čase vymedzenom úradnými hodinami.
  4. Vyučujúci môže na základe posúdenia situácie požiadať riaditeľa školy (koordinátora pedagogickej činnosti) o vykonanie komisionálnej skúšky u žiaka, ktorý nechodí na vyučovacie hodiny, vyhýba sa plneniu povinností (písomky, školské úlohy, domáce úlohy) alebo iným spôsobom dáva podnet k takejto skúške. Povinnosťou vyučujúceho je oznámiť túto skutočnosť triednemu učiteľovi, ktorý pripraví potrebnú dokumentáciu. Koordinátor riaditeľa pre pedagogickú činnosť školy určí komisiu, jej predsedu, dátum, hodinu konania komisionálnej skúšky. Žiak, ktorý v deň konania komisionálnej skúšky neoznámi príčinu neúčasti do 08.00 hod. a neskôr nedoloží lekárskym potvrdením (okamžite po príchode do školy), je klasifikovaný stupňom prospechu nedostatočný.
  5. Žiak koná komisionálnu skúšku na konci klasifikačného obdobia. Známka z komisionálnej skúšky je výslednou známku za klasifikačné obdobie.
  6. Žiak nenosí do školy cenné predmety, väčšie obnosy peňazí.
  7. Žiakom je zakázané používať bez súhlasu vyučujúceho vlastné dátové média (CD, DVD, USB, mobil, tablet) vzhľadom na možné veľké materiálne a finančné straty. Porušenie tohto pokynu sa považuje za hrubé porušenie vnútorného poriadku školy.
  8. Žiakom sa nepovoľuje navštevovať www-stránky s erotickým obsahom, stránky podporujúce alebo propagujúce rasovú, náboženskú, národnostnú neznášanlivosť a vedúce k rôznym formám xenofóbie.

 

Starostlivosť o zovňajšok

 1. Žiak prichádza na vyučovanie tak, aby to bolo v súlade s hygienickými a estetickými požiadavkami. V budove školy nenosí žiak na hlave čiapku.
 1. Na telesnú výchovu sa žiak oblieka podľa pokynov vyučujúcich príslušných predmetov. Ak je žiakovi doporučený ochranný odev, žiak je povinný tento odev používať.

 Správanie 

 1. Žiak dodržiava pravidlá slušného správania, rešpektuje mravné normy a princípy. Žiak nesmie šikanovať a vydierať spolužiakov v škole ani mimo nej.
 2. Je zakázaná diskriminácia, xenofóbia, intolerancia a rasizmus vo všetkých formách.
 3. Ak nie je žiak na vyučovanie pripravený, ospravedlní sa vyučujúcemu na začiatku hodiny a uvedie dôvod nepripravenosti.
 4. Počas hodiny môže žiak opustiť učebňu lebo priestor, kde prebieha vyučovanie, len so súhlasom vyučujúceho.
 5. Žiak počas vyučovania nenarušuje priebeh jednotlivých hodín, umožňuje sústredenú prácu všetkým zúčastneným.
 6. Mobilný telefón žiak nepoužíva počas vyučovacích hodín. Škola nezodpovedá za odcudzenie mobilného telefónu počas celého vyučovania. V čase prestávky je zakázané používať mobilné telefóny na iné účely ako telefonovanie. V prípade, že žiak bude mať mobilný telefón zapnutý a bude ho mať položený na lavici počas vyučovacej hodiny, učiteľ je oprávnený mobilný telefón bez SIM karty zobrať a označený menom žiaka odložiť na určené miesto. Telefón bude vrátený žiakovi do 1 mesiaca.
 7. Počas vyučovacej hodiny žiaci nekonzumujú žiadne nápoje ani iné potraviny.
 8. Cez prestávky sa žiak na chodbách správa tak, aby nespôsobil úraz ani nezapríčinil poškodenie zdravia svojim spolužiakom a ostatným osobám v priestoroch školy. Nevykláňa sa z okien, nesedí na parapetných doskách, na chodbách a v triede sa pohybuje chôdzou a nehrá loptové hry.
 9. Po skončení poslednej hodiny alebo práce v odborných praktických predmetoch sú žiaci povinní svoje miesto upratať, vyčistiť, práce a náradie odložiť na určené miesto.
 10. V čase voľných hodín môže žiak v plnom rozsahu využiť pre svoj vedomostný rast a pre rozvíjanie svojich osobných umeleckých schopností a odborných zručností všetky voľné učebne, odborné učebne, ateliéry a tie dielne, v ktorých manipulácia so špeciálnym zariadením neohrozuje bezpečnosť a zdravie žiaka. Súčasne žiak preberá na seba zodpovednosť za ochranu majetku školy pred poškodením.
 11. V školskej výdajni jedál sa žiak riadi pokynmi pre dané priestory. Žiak sa správa slušne voči personálu kuchyne.
 12. Na vyučovaní, školských exkurziách, zájazdoch, výletoch a kurzoch sa žiak riadi pokynmi pedagogického vedúceho a zásadami BOZP a PO.
 13. Žiaci zdravia vyučujúcich a ostatných pracovníkov školy v zmysle pravidiel slušnosti.
 14. Žiak je zodpovedný za svoje výchovno-vzdelávacie výsledky počas štúdia, preto je povinný dodržiavať Školský poriadok  .
 15. Za vzorné správanie a vzorné plnenie úloh a povinností, za úspešnú reprezentáciu triedy a školy môže žiak dostať osobitnú pochvalu.

 

Pochvaly ústne

–          od triedneho učiteľa pred žiakmi v triede

–          od riaditeľa pred žiakmi v triede

–          od riaditeľa školy pred žiakmi školy

Pochvaly písomné

–          od riaditeľa školy

 1. Keď si žiak neplní svoje povinnosti a nespráva sa podľa ustanovení školského poriadku a na zmenu správania nestačia bežné napomenutia vyučujúcich alebo triedneho učiteľa a ani iné pozitívne motivácie, správanie žiaka bude hodnotené podľa stupňa previnenia v súlade s klasifikačným poriadkom :

a)      napomenutie triednym učiteľom

b)      pokarhanie triednym učiteľom pred žiakmi triedy

c)      pokarhanie riaditeľom školy

d)     znížená známka zo správania

e)      vylúčenie zo školy

Hodnotenie správania žiaka sa zapisuje do triedneho katalógu a oznamuje rodičom.

  

Starostlivosť o školský majetok a osobné veci

 1. Žiak je povinný šetriť školské zariadenie, učebnice a učebné pomôcky. Ak svojou nedbanlivosťou alebo úmyselne spôsobí škodu, musí ju odstrániť alebo nahradiť. Za každú poškodenú učebnicu je povinný zaplatiť podľa vyhlášky a vnútorných pokynov školy. V prípade, že žiak učebnicu stratí, musí ju zaplatiť

2.  Poškodené a odcudzené veci môžu byť uhradené len prostredníctvom poisťovne.

3.  Žiak nenosí do školy veci, ktoré nesúvisia s vyučovaním, väčšie sumy peňazí a cenné predmety. Za stratu peňazí a cenných vecí sa neposkytuje náhrada ani v rámci poistného. Za stratu mobilných telefónov nezodpovedá škola ani školský internát.

 1. Odcudzenie vecí žiak nahlási v deň odcudzenia triednemu učiteľovi. Vlastníctvo odcudzenej veci je povinný preukázať dokázateľným spôsobom.
 2. Žiak je povinný uhradiť poškodené, stratené, odcudzené veci, učebné a pracovné pomôcky, učebnice, vypožičané knihy zo školskej knižnice.

 

Opatrenia proti šíreniu legálnych a nelegálnych drog

 1. Zákon č. 377/2004 na ochranu nefajčiarov hovorí, že žiak nesmie fajčiť v priestoroch školy a internátu ani pri činnostiach organizovaných školou a internátom. V prípade porušenia  tohto zákazu bude vedenie školy v spolupráci s triednymi učiteľmi  a vychovávateľmi postupovať nasledovne:

a)      prvé porušenie zákazu – pokarhanie triednym učiteľom

b)     druhé porušenie zákazu – pokarhanie riaditeľom školy

c)      tretie porušenie zákazu – znížená známka zo správania – 2. stupeň

d)     štvrté porušenie zákazu – znížená známka zo správania – 3. stupeň

e)      piate porušenie zákazu – vylúčenie žiaka zo štúdia

 1. Žiak nesmie prinášať do školy, do internátu alebo na činnosti organizované školou a internátom alkoholické nápoje alebo iné zdraviu škodlivé látky, používať ich v škole, v internáte alebo pri činnostiach organizovaných školou a internátom.
 2. Žiak nesmie prinášať do školy, do internátu alebo na činnosti organizované školou a internátom veci ohrozujúce život a zdravie žiakov a veci, ktoré by mohli rozptyľovať pozornosť ostatných žiakov pri vyučovaní alebo v internáte pri príprave na vyučovanie.
 3. Pri podozrení z požitia omamných látok akéhokoľvek druhu musí žiak opustiť budovu školy v sprievode rodiča, v prípade internátnych žiakov v sprievode riaditeľom poverenej osoby. Pri opakovanom podozrení bude žiak vyšetrený lekárom na žiadosť riaditeľa školy ( zástupcom pre mimoškolskú výchovu ). Ak sa podozrenie potvrdí, škola pristúpi k opatreniam :

a)      pokarhanie triednym učiteľom

b)      pokarhanie riaditeľom školy

c)      znížená známka zo správania

d)     vylúčenie zo štúdia.

 

Výchovné opatrenia

 1. Výchovnými opatreniami sú pochvaly a iné ocenenia a opatrenia na posilnenie disciplíny žiakov.
 2. Pochvalu alebo iné ocenenie udeľuje študentom triedny učiteľ, riaditeľ strednej školy alebo orgán štátnej správy, môže ich udeliť aj iná organizácia alebo orgán.
 3. Žiakom možno podľa závažnosti previnenia uložiť niektoré z týchto výchovných opatrení :

a)      napomenutie triednym učiteľom

b)      pokarhanie triednym učiteľom

c)      pokarhanie riaditeľom školy

d)      ak splnili povinnú školskú dochádzku, môže im riaditeľka školy po prerokovaní v PR uložiť aj podmienečné vylúčenie zo štúdia, alebo vylúčenie zo štúdia

 1. Výchovné opatrenia sa môžu ukladať do dvoch mesiacov odo dňa, keď sa o previnení žiaka dozvedel príslušný pedagogický pracovník školy, najneskôr však do jedného roka odo dňa, keď sa žiak previnenia dopustil.
 2. Výchovné opatrenia udelené neplnoletým žiakom oznámi riaditeľ školy ich zákonným zástupcom.

Každý učiteľ bude hodnotiť správanie žiakov pri svojej pedagogickej činnosti priebežne. Priestupky žiakov vždy oznámi triednemu učiteľovi. Triedny učiteľ zhrnie tieto poznatky a štvrťročne referuje na pedagogickej rade o správaní žiakov. Dáva návrh na hodnotenie správania žiakov svojej triedy.

Pochvaly sa udeľujú za mimoriadny prejav aktivity a iniciatívy, za záslužný alebo statočný čin, za dlhodobú úspešnú prácu pre kolektív. Návrh na udelenie pochvaly sa prerokuje na Pedagogickej rade.

Ústnu alebo písomnú pochvalu udeľuje žiakovi pred kolektívom triedy alebo školy triedny učiteľ, riaditeľ školy. Pochvaly sa zaznamenávajú do triednych výkazov.

Opatrenia na posilnenie disciplíny žiakov:                                                                        

 

a)      Triedny učiteľ udeľuje pokarhanie po prerokovaní a súhlase riaditeľa školy a prerokovaní pedagogickou radou.

b)      Riaditeľ školy udeľuje pokarhanie po prerokovaní na pedagogickej rade.

Napomenutie a pokarhanie sa udeľujú pred kolektívom triedy/školy. O udelení opatrenia informuje riaditeľ školy/triedny učiteľ  preukázateľným spôsobom zástupcu žiaka (písomné oznámenie rodičom).

Zápis neprítomných žiakov na vyučovaní sa musí dôsledne realizovať, a to na  začiatku vyučovacej hodiny. Vyučujúci je povinný k menu žiaka uviesť čas príchodu na hodinuPodobne sa postupuje, ak žiak mešká na hodinu z dôvodu havarijných situácií. O týchto situáciách bude vedenie školy triedny učiteľ informovať.

Závažnosť porušení Školského poriadku

1. Napomenutie triednym učiteľom

– za drobné menej časté priestupky voči Školskému poriadku :

a)      nerešpektovanie príkazov vyučujúcich počas vyučovania a na akciách organizovaných školou, vyrušovanie na vyučovacích hodinách

b)      nevhodné správanie sa počas prestávok

c)      neskorý príchod na vyučovacie hodiny v čase vyučovania povinných, voliteľných i nepovinných predmetov

d)     nevhodné správanie sa v školskej jedálni

e)      nenosenie si cvičebného úboru na hodiny telesnej výchovy

f)       nenosenie si školských pomôcok na vyučovanie

g)      návšteva bufetu počas vyučovacej hodiny

h)      1 – 2 neospravedlnené hodiny

2. Pokarhanie triednym učiteľom

a)  za 3 – 4 neospravedlnené hodiny

b)  za opakované drobné priestupky voči Školskému poriadku  uvedené v bode 1.

c) za prvé porušenie Dohody o zákaze používania omamných  a psychotropných

látok ( alkoholu, drog, … )

3. Pokarhanie riaditeľom školy

a)      za 5 – 8 neospravedlnených hodín

b)      za viacnásobne opakované priestupky voči Školskému poriadku uvedené v bode 1

c)      za druhé porušenie Dohody o zákaze používania omamných a psychotropných látok

d)     za prejavy šikanovania spolužiakov v škole a v internáte

4. Znížená známka zo správania – 2

a)      za časté opakované priestupky voči Školskému poriadku uvedené v bode 1

b)      za 9 – 24 neospravedlnených hodín

c)      za prvé hrubé prejavy šikanovania

d)     za druhé porušenie Dohody o zákaze používania omamných a psychotropných látok

e)      za agresívne a vulgárne vystupovanie voči spolužiakom, úmysel poškodiť zdravie spolužiakov, telesné napadnutie spolužiaka

f)       drzé a agresívne vystupovanie voči pedagogickým pracovníkom a ostatným zamestnancom školy

g)      za úmyselné poškodenie majetku školy.

 

5. Znížená známka zo správania – 3, na základe rozhodnutia PR prípadne s podmienečným vylúčením zo školy

a)      25 – 40 neospravedlnených hodín

b)      opakované porušovanie Dohody o zákaze používania omamných a psychotropných látok

c)      za preukázané hrubé prejavy šikanovania.

 

6. Vylúčenie zo školy

a)   nad 40 neospravedlnených hodín

b)   hrubé porušenie Školského poriadku

c) porušenie podmienečného vylúčenia zo školy

Iné priestupky a tomu zodpovedajúce výchovné opatrenia budú posudzované individuálne na triednych aktívoch a následne na Pedagogickej rade.

O výchovnom opatrení rozhodne po prerokovaní v príslušnom poradnom orgáne riaditeľ školy.

 

Prerušenie štúdia

(zák č. 245/2008, §34)

Riaditeľ strednej školy môže povoliť prerušenie štúdia žiakovi, ktorý splnil povinnú      školskú dochádzku, na žiadosť jeho zákonného zástupcu, ak ide o plnoletého žiaka, na       jeho žiadosť, najviac na tri roky. Riaditeľ školy je povinný na základe žiadosti žiačky      alebo jej zákonného  zástupcu prerušiť štúdium pre tehotenstvo a materstvo alebo jej         povoliť štúdium podľa individuálneho učebného plánu.

Prestup na inú strednú školu

(zák č. 245/2008, §35)

 1. Prestup žiaka do inej strednej školy na ten istý alebo iný študijný odbor alebo učebný odbor povoľuje riaditeľ strednej školy, do ktorej sa žiak hlási. Prestup povoľuje na základe žiadosti jeho zákonného zástupcu; ak ide o plnoletého žiaka, na základe jeho žiadosti.

2. Podmienkou prestupu žiaka do inej strednej školy je úspešné vykonanie rozdielovej

skúšky, ak ju riaditeľ školy určil.

3. Ak riaditeľ strednej školy, do ktorej chce žiak prestúpiť, rozhodne o prijatí žiaka, je povinný bez zbytočného odkladu zaslať kópiu rozhodnutia o prijatí žiaka riaditeľovi strednej školy, z ktorej žiak prestupuje, a fyzickej osobe alebo právnickej osobe, pre ktorú sa žiak pripravuje. Prestup sa spravidla uskutočňuje k 1. septembru. Vzdelávanie žiaka v strednej škole, z ktorej prestupuje, sa končí dňom , ktorý predchádza dňu, v ktorom má žiak začať vzdelávanie v strednej škole, do ktorej prestúpil. Týmto dňom prestáva byť žiakom strednej školy, z ktorej prestúpil.

 

4.  Riaditeľovi strednej školy, na ktorú žiak prestúpil, zašle riaditeľ strednej školy, z ktorej žiak prestupuje, fotokópiu dokumentácie žiaka do 14 pracovných dní od doručenia kópie rozhodnutia o prijatí žiaka podľa odseku 4 a zmenu oznámi do školského registra  podľa § 157 ods. 3 písm. b).

5. Prestup žiaka do inej strednej školy a len vo výnimočných prípadoch umožňuje aj v priebehu prvého ročníka.

6. Riaditeľ strednej školy môže povoliť žiakovi štúdium na odbornej škole v zahraničí.

 

Opakovanie ročníka

                                                                                  (zák č. 245/2008, §37)

 

1.  Riaditeľ strednej školy rozhoduje o opakovaní ročníka žiaka na základe posúdenia jeho vzdelávacích výsledkov a dôvodov, ktoré uvedie plnoletý žiak vo svojej písomnej žiadosti alebo ktoré uvedie v písomnej žiadosti jeho zákonný zástupca.

 

2. Ak riaditeľ strednej školy nepovolí žiakovi, ktorý splnil povinnú školskú dochádzku, opakovať ročník, žiak prestáva byť žiakom strednej školy uplynutím posledného dňa školského roka príslušného ročníka.

 

 

Postup do vyššieho ročníka strednej školy

                                                                                    (zák č. 245/2008, §38)

1. Do vyššieho ročníka strednej školy postupuje žiak po absolvovaní príslušného ročníka vzdelávacieho programu strednej školy okrem žiaka, ktorý bol celkovo hodnotený podľa § 55 ods. 16. zákona č. 245/2008 Z. z.

 

2. Nadaného žiaka môže riaditeľ strednej škola po prerokovaní v pedagogickej rade školy preradiť do vyššieho ročníka bez absolvovania predchádzajúceho ročníka na základe výsledkov komisionálnej skúšky. Maloletého žiaka možno preradiť bez absolvovania predchádzajúceho ročníka do vyššieho ročníka len so súhlasom zákonného zástupcu

Zanechanie štúdia

(zák č. 245/2008, §39)

 1. Ak žiak, ktorý splnil povinnú školskú dochádzku, chce zanechať štúdium, oznámi to písomne riaditeľovi strednej školy; ak je žiak maloletý, písomné oznámenie podá jeho zákonný zástupca.
 1. Žiak prestáva byť žiakom strednej školy dňom, ktorý nasleduje po dni, keď riaditeľovi strednej školy bolo doručené oznámenie o zanechaní štúdia.

Dozor nad žiakmi

Učitelia vykonávajú podľa pokynov riaditeľa školy dozor nad žiakmi:

–          pred vyučovaním, počas vyučovania cez prestávky

–          počas účasti žiakov na súťažiach, resp. pri ich príprave a účasti na iných akciách organizovaných školou (napr. imatrikulácia, exkurzie…)

Žiaci sú povinní chrániť majetok školy.

Pri priaznivom počasí je možnosť využiť aj areál školy.

 

Školské úrazy

Školským úrazom je úraz žiaka, ak sa stal:

a)      pri výchovno-vzdelávacej činnosti na SŠ, školských zariadeniach, alebo nepovinnej činnosti organizovaných školou alebo v priamej súvislosti s ňou

b)      pri činnostiach, ak ich žiak vykonal na príkaz riaditeľa alebo iného oprávneného pracovníka školy.

Registrovaný školský úraz je úraz, ktorý je dôvodom neprítomnosti žiaka v škole na základe stanoviska ošetrujúceho lekára trvajúcej viac ako tri dni alebo smrť žiaka.

 

Školským úrazom nie je úraz žiaka, ktorý sa stal v inej organizácii pri praktickom vyučovaní, odbornej alebo spoločenskej praxi vykonávanej podľa učebných plánov a osnov (ide o pracovný úraz, nie školský).

Škola spisuje záznam o registrovanom školskom úraze najneskôr do štyroch dní po oznámení vzniku registrovaného školského úrazu. Ak sa jedná o neplnoletého žiaka, k jeho spísaniu sa prizve zákonný zástupca žiaka.

Záznam o školskom úraze spisuje pedagogický zamestnanec, ktorý  vykonával dozor v čase vzniku úrazu, ak to nie je možné, potom triedny učiteľ žiaka, poprípade iný zamestnanec poverený riaditeľom školy.

Škola vyšetrí každý úraz, ktorý sa stane žiakovi pri činnostiach uvedených pod bodmi

a – b, zistí, či spĺňa charakter a požiadavky registrovaného školského úrazu a postupuje podľa metodického usmernenia MŠ SR. č. 4/2009 z 11. februára 2009.

 

 

Školské výlety

Na základe zákona č. 245/2008 Z. z. sa môžu školské výlety organizovať raz v školskom roku a trvajú najviac 2 vyučovacie dni. Pre žiakov, ktorí sa výletu nezúčastnia, zabezpečí riaditeľ strednej školy náhradné vyučovanie.

 

Pokyny pre organizovanie školských výletov:

 1. Každý školský výlet, exkurzia, výcvikový zájazd, pracovná brigáda alebo iné hromadné školské podujatie /ďalej len “výlet”/ musí byť organizačne dôsledne zabezpečený. Plán organizačných opatrení vopred pripraví triedny učiteľ alebo pedagogický pracovník poverený vedením akcie a predloží ho so zdôvodnením riaditeľovi školy na schválenie.

Plán musí obsahovať:

–  názov a zámer akcie,

–  termín, trasu a miesto pobytu,

–  počet účastníkov, z  toho

a/ počet žiakov ,

b/ počet sprievodcov,

– meno vedúceho a počet členov pedagogického dozoru, príp. kategóriu a počet
odborných  pracovníkov /inštruktori, zdravotník a pod./,

–  miesto a hodinu zrazu, miesto a približnú hodinu rozchodu /návratu/,

–  spôsob dopravy,

–  podrobný program na každý deň,

–  podmienky stravovania a ubytovania, osobitné bezpečnostné opatrenia, rozpočet
a spôsob úhrady.

 1. Na  výletoch sa môžu zúčastniť len žiaci, ktorých zdravotný stav vyhovuje podmienkam
  a programu akcie. V pochybných prípadoch môže učiteľ požiadať školského alebo odborného lekára o stanovisko.
 2. Na výletoch, ktoré majú v programe náročné turistické putovanie alebo športový program,
  sa môžu zúčastniť len žiaci, ktorí majú primeranú fyzickú kondíciu a ktorí
  si v predpríprave osvojili potrebné poznatky, zručnosti a bezpečnostné pravidlá /postavenie stanu, príprava a udržiavanie ohniska, základy prvej pomoci, kondičná telovýchovná príprava a pod./.
 3. Riaditeľ školy môže poveriť vedením výletu učiteľa alebo iného pedagogického pracovníka, ktorý má dobré organizačné schopnosti a primerané odborné skúsenosti pre plánovaný typ akcie. Ďalší pedagogickí a odborní sprievodcovia /inštruktori, zdravotníci
  a učitelia odborných predmetov / sú povinní dodržiavať príslušné bezpečnostné predpisy a dôsledne zabezpečovať odborný dozor na výlete. Učiteľom alebo iným pedagogickým pracovníkom, ktorí sú poverení vedením výletu sa zakazuje brať so sebou vlastné deti, ak nie sú žiakmi príslušných tried alebo škôl zúčastnených na školskom výlete.
 4. Žiakov, ktorí sa zúčastňujú na výletoch, treba vopred poučiť (písomný záznam z poučenia) o celom programe a organizačných opatreniach výletu, o primeranom výstroji i vhodnom oblečení, obuvi, batožine, príslušnom vybavení a zásobách / a o tom, ako sa majú správať v mieste výletu / v mestách, na prehliadke, pri prechodoch, v navštívených objektoch, pri vodných tokoch, v jaskyniach, pri kúpaní, lyžovaní a iných športoch
  v horách pri výstupoch, v hmle, v búrke a pod./. Povinnosťou vedúceho je skontrolovať výstroj a vybavenie žiakov.
 5. Školské zájazdové autobusy musia byť označené viditeľným  nápisom “Školský zájazd”. V autobuse musia žiakov sprevádzať najmenej dvaja sprievodcovia. Harmonogram výletu musí byť zostavený tak, aby sa zabezpečila primeraná regenerácia vodiča a žiakov. Školy
  v spolupráci s cestovnou kanceláriou alebo dopravným podnikom /prípadne iným závodom/ sú povinné žiadať, aby sa na školské zájazdy prideľovali len autobusy v dobrom technickom stave so skúseným vodičom.
 6. Program výletov nesmie byť nahustený, aby sa účastníci nenáhlili a aby sa nezvyšovala rýchlosť jazdy na úkor jej bezpečnosti.
 7. Pri výletoch do hôr musia sprievodcovia so žiakmi postupovať len po určených turistických značkách, nedovolia žiakom používať skratky, vyhýbajú sa letným snehovým poliam. Horolezecké túry so žiakmi sa nepovoľujú.
 8. Ak si trasa školského výletu vyžaduje prechod cez vodnú plochu, môžu sa pri preprave použiť len verejné hromadné vodné dopravné prostriedky, ktoré sa môžu obsadzovať len do prípustného zaťaženia.
 9. Na výletoch možno povoliť kúpanie len na kúpaliskách schválených úradom verejného zdravotníctva. Pri kúpaní v prírodných tokoch musí byť priestor vopred preskúmaný
  a vyhradený.  Kúpanie v nebezpečných prírodných tokoch sa zakazuje. Žiaci, ktorí nevedia plávať, môžu sa zdržiavať výlučne v priestore označenom pre neplavcov pod vedením inštruktora. Pri plaveckom výcviku alebo kúpaní sa v hlbokej vode môže
  do vody vstúpiť najviac 5 žiakov pod dozorom jedného učiteľa /inštruktora/ .  Pri  kúpaní  musí  zabezpečiť  dozor  osoba,  ktorá  vie  plávať  a  poskytnúť  prvú  pomoc.
 10. Člnkovanie je povolené len v stojatých vodách a na strážených vodných plochách tam, kde to štatút riek povoľuje. Na člnku musí byť sprievodca, ktorý je dobrým plavcom.
  Pri člnkovaní musí mať každý žiak na sebe záchranný pás /vestu/.
 11. Pri zvýšenom stave vody sa plávanie, kúpanie a člnkovanie prísne zakazuje.
  Na rozvodnených vodných hladinách sa nedovoľuje ani prevoz na verejnom dopravnom prostriedku.
 12. Žiaci musia na výlete bezpodmienečne rešpektovať príkazy vedúceho, inštruktorov
  a horskej služby, v mestách aj pokyny príslušníkov polície. Bez dovolenia sa nesmú vzďaľovať, rozchádzať, porušovať program. Žiaci, ktorí na výlete porušili disciplínu, prípadne, ktorí sa vo vode pokúšali prekročiť stanovené obmedzenia musia bezodkladne vyjsť z vody a ďalší pobyt vo vode sa im môže podľa vážnosti priestupku obmedziť alebo celkom zakázať.
 13. Pri organizovaní výletov v chránených oblastiach ako aj v horských oblastiach dodržujú vedúci výletov pokyny horskej služby a platné nariadenia príslušných kompetentných orgánov o predchádzaní úrazovosti a zabezpečovaní verejného poriadku.
 1. Na výletoch, rovnako ako v škole sa prísne zakazuje piť alkoholické nápoje, fajčiť alebo užívať omamné prostriedky.
 1. Výlety žiakov možno organizovať ako jednodňové až dvojdňové.
 2. Pre školy v prírode, lyžiarske výcvikové zájazdy žiakov platia okrem týchto pokynov osobitné predpisy.

 

Priznanie štipendií

V zmysle zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní § 149 o poskytovaní štipendií žiakom stredných škôl v platnom znení sa priznanie štipendií riadi  týmito zásadami:

 

 1. Štipendium možno poskytnúť žiakovi, ktorý je žiakom denného štúdia, ak sa spoločne posudzuje s osobami:

a)      ktorým sa poskytuje dávka v hmotnej núdzi a príspevky k dávke v hmotne núdzi

b)      u ktorých 1/12 príjmu za kalendárny rok  predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom sa žiada o štipendiu, je najviac vo výške životného minima.

 

 1. Žiadosť o štipendium podáva žiak (ak je neplnoletý, podáva žiadosť so súhlasom zákonného zástupcu) na predpísanom formulári. Bližšie informácie poskytuje p. Ihringová  (kancelária  školy).

 

 1. Prílohou  žiadosti sú prílohy:

a)      doklad žiadateľa, že sa žiak posudzuje spoločne s osobami, ktorým sa poskytuje dávka v hmotnej núdzi  a príspevky k dávke v hmotnej núdzi podľa § 10 až 14 zákona č. 599/2003 Z. z. v platnom znení alebo doklady, ktoré potvrdzujú príjmy spoločne posudzovaných osôb spolu s dokladmi, podľa ktorých sa určuje počet nezaopatrených a zaopatrených neplnoletých detí

b)      overená kópia vysvedčenia za predchádzajúci polrok ( v prípade žiakov 1. ročníka kópia vysvedčenia zo školy, ktorú naposledy navštevoval).

 

 1. Žiadosť spolu s prílohami odovzdá žiadateľ p. Ihringovej.

 

 1. Štipendium sa poskytuje od začiatku školského roka na príslušný školský rok, počas obdobia školského vyučovania, na základe rozhodnutia riaditeľa. Ak žiadateľ požiada o štipendium počas školského roka, poskytne sa štipendium od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom bola žiadosť podaná.

 

 1. Všetky skutočnosti, ktoré by mali vplyv na poskytovanie alebo výšku štipendia (zánik hmotnej   núdze) je žiak povinný ihneď oznámiť p. Ihringovej.

 

 Školský internát

 1. Školský internát zabezpečuje žiakom stredných škôl výchovno-vzdelávaciu činnosť, ubytovanie a stravovanie.
 1. Školský internát svojím výchovným programom školského zariadenia nadväzuje na výchovno-vzdelávaciu činnosť školy v čase mimo vyučovania a úzko spolupracuje s rodinou žiaka.

 

 1. Výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s ubytovaním v školskom internáte, určí zriaďovaeľ školy, na jedného žiaka najviac 45% zo sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa podľa osobitného predpisu.
 1. Výška mesačného príspevku na ubytovanie je  30 € a uhrádza sa vopred do 25. dňa  kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza. V prípade nedodržania uvedeného termínu, nebude žiak ubytovaný v školskom internáte.
 1. Riaditeľ školy, ktorej je školský internát súčasťou, po predložení dokladu o tom, že rodina ubytovaného žiaka je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevku k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení poplatku za ubytovanie.

 

Školská výdajňa jedál

 1. Školská výdajňa jedál sa zriaďuje na výdaj, konzumáciu jedál a nápojov pre stravníkov v čase ich pobytu v škole alebo v školskom zariadení.

2. Stravníkom v školskej výdajni jedál môžu byť žiaci, zamestnanci s školy a školského zariadenia.

3. Školská výdajňa jedál poskytuje jedlá a nápoje pre stravníkov podľa odporúčaných výživových dávok, materiálno-spotrebných noriem a receptúr pre školské stravovanie podľa vekových skupín stravníkov vydaných MŠ, zásad pre zostavovanie jedálnych lístkov a finančných podmienok na nákup potravín, ktoré uhrádza zákonný zástupca žiaka.

4.Školská výdajňa jedál je zariadenie s celodennou prevádzkou.

 1. Výška príspevku na stravu je:

–          1,33 € za jeden obed

–          3,01 € za celodennú stravu.

 1. Mesačný príspevok na stravu sa uhrádza vopred do 25. dňa  kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza. V prípade nedodržania uvedeného termínu, nebude žiakovi poskytnutá strava v školskej výdajni jedál (vyhláška 121/1994). Príspevok za stravu je možné hradiť poštovou poukážkou, alebo prevodným príkazom.
 1. Za neodobratú stravu sa finančná náhrada neposkytuje.

 

 

Používanie učební a učebných textov

(upravuje NV č.282/1994)

Zásady:

1)      bezplatné zapožičiavanie žiakom škôl

2)      učebnice sa zapožičiavajú na jeden školský rok

3)      škola vedie evidenciu zapožičaných učebníc v príslušnej triede

4)      životnosť najmenej 5 rokov majú učebnice pre všetky druhy a typy SŠ, pracovné zošita majú životnosť jeden rok

5)      za zapožičané učebnice zodpovedá žiak (zákonný zástupca)

6)      za stratu, poškodenie treba uhradiť:

– v prvom roku používania     100% z hodnoty učebnice

– v druhom roku používania   75% z hodnoty učebnice

– v treťom roku používania    50% z hodnoty učebnice

– v štvrtom roku používania   25% z hodnoty učebnice

– v piatom  roku používania   10% z hodnoty učebnice

Spôsob náhrady knižného výtlačku podľa Knižničného a výpožičného poriadku  ŠK Článok 13 Straty a náhrady.

Záverečné ustanovenia

 Školský poriadok bol prerokovaný na Pedagogickej rade, ktorá sa konala dňa 30. 8. 2013 a bude predložený Rade školy.

Triedny učiteľ oboznámi žiakov a zákonných zástupcov so školským poriadkom čo potvrdia svojim podpisom v triednej dokumentácii.

Školský poriadok  nadobúda účinnosť od  1. septembra 2013.

 

 

v Kremnici  30. 08. 2014

Ing. Katarína Luptáková

riaditeľka školy

Permanent link to this article: http://sukromne.gymkremnica.sk/?page_id=113