↑ Return to Dokumenty školy

Print this Stránka

Školský vzdelávací program

Súkromné gymnázium, P. Križku 390/4, 967 01  Kremnica

 

 ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM

 I.    VŠEOBECNÉ ÚDAJE

 

Názov a adresa školy Súkromné gymnázium, P. Križku 390/4,967 01  Kremnica
Názov školského vzdelávacieho programu Školský vzdelávací program
Stupeň vzdelania ISCED 3A
Dĺžka štúdia 4 roky
Forma štúdia denná
Vyučovací jazyk slovenský
Druh školy súkromná
Dátum schválenia ŠkVP 20. august  2015
Predkladateľ Súkromné gymnázium, P. Križku 390/4,967 01  Kremnica
IČO 000 160 636
Riaditeľ školy Ing. Katarína Luptáková
Koordinátor pre tvorbu ŠkVP Mgr. Monika Pittnerová

 

 Zriaďovateľ:

Swedisch education group, s. r. o.

Kemel Benali

 1. Križku 390/4

967 01  Kremnica

 

Kontakty pre komunikáciu so školou:

Titul, meno, priezvisko Pracovná pozícia Telefón Fax e-mail Iné
Ing. Katarína Luptáková Riaditeľka +45 6742959 riaditelna@gymkremnica.edu.sk katarina@segroup.sk
Mgr. Monika Pittnerová Koordinátor pedag. činnosti +456742 959 monika_pittnerova@yahoo.de
Erika Brinzová Sekretariát školy +456743567 erika@suv.sk
Mgr. Peter Albert Výchovný poradca +456743567 herodotos@post.sk

 

 

Kremnica, 31. 08. 2015

 

Ing. Katarína Luptáková

riaditeľka školy

 

 

 

 

Záznamy o platnosti a revidovaní školského vzdelávacieho programu:

 

Platnosť ŠkVPDátum Revidovanie ŠkVPDátum Zaznamenanie inovácie, zmeny, úpravy a pod.
17. 10. 2012  
  26.08. 2013 Zmeny v kontaktoch so školouZmeny v rámcovom učebnom pláne pre školský rok 2013/2014 (zrušenie PPŠ ako predmetu, zmena dotácii hodín, doplnenie poznámok)
  28.08.2014 Vypracované nové učebné osnovy z ANJ podľa  rozsahu ustanovenom v vzdelávacom štandarde
  28.08.2014 Zmeny v rámcovom učebnom pláne – výber seminárov pre 2. ročník
1.9.2015 Schválený nový ŠVP s dátumom 20.3.2015 s platnosťou na školský rok 2015/2016 – zmeny v RUP
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

 

 II.  CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

 História Gymnázia v Kremnici sa začala písať v novembri 1856. Vo svojej histórii prešla mnohými organizačnými zmenami – v úradnom jazyku, vo vyučovacom jazyku. Počas dlhej histórie sa škola zapísala do života mesta v oblasti vzdelávania, kultúry, spoločenského života. Vychovala stovky absolventov, väčšina z nich dosiahla v živote nemalé úspechy.

 

Pedagogickým taktom, humánnym prístupom a rozmanitými školskými aktivitami škola získala dôveru a priazeň rodičov tak, že sa stala miestom stredoškolského  vzdelania pre viac generácií v niekoľkých rodinách v regióne.

 

 1. VEĽKOSŤ ŠKOLY

Gymnázium, P. Križku, Kremnica – súkromná  rozpočtová organizácia, je škola, ktorá poskytuje vyššie sekundárne – úplné stredné všeobecné vzdelanie ukončené maturitnou skúškou.

 

Súčasná kapacita školy sú  3 triedy, 30 žiakov, 9 pedagogických pracovníkov, 2 nepedagogickí zamestnanci.

Škola sa nachádza v centre mesta a jej areál tvoria učebne na vyučovanie vybraných predmetov, ktoré sú vybavené počítačom a dataprojektorom; učebne vybavené interaktívnou tabuľou; učebne využívané na výučbu cudzích jazykov; Cambridge učebňu. Súčasťou školy je telocvičňa, miestnosť vybavená posilňovacími strojmi na halové veslovanie a fit loptami, aula, školská knižnica, výdajná jedáleň, zborovňa, kabinety, kancelárie, hygienické zariadenia.

 

 1. CHARAKTERISTIKA ŽIAKOV

Naša škola patrí v Banskobystrickom  kraji medzi výberové školy s prívlastkom „rodinná“ . Spádovou oblasťou školy sú obce, ktoré sa nachádzajú v okolí  Kremnice, ale aj Žiar nad Hronom a priľahlé obce. Približne 80% žiakov je z Kremnice a približne 20% tvoria dochádzajúci žiaci.

SGYM vytvára podmienky na štúdium aj pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP). Títo žiaci sú začlenení v bežných triedach, ale učitelia pri vyučovaní postupujú podľa individuálneho výchovno-vzdelávacieho programu (IVP), ktorý je vypracovaný v spolupráci s odborníkmi z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP) pre potreby každého predmetu.

Na škole sa individuálnymi problémami a potrebami žiakov zaoberá výchovný poradca.

 

 1. CHARAKTERISTIKA PEDAGOGICKÉHO ZBORU

Pedagogický zbor tvorí 9 – 10 učiteľov. Zbor je relatívne stabilný, plne kvalifikovaný spĺňať kritériá odbornej spôsobilosti pre vyučovanie povinných a voliteľných predmetov na gymnáziu, zmiešaný, s prevahou žien, vekovo mladý. Vedenie školy kladie dôraz na kvalifikovanosť a permanentné odborné vzdelávanie pedagogických zamestnancov.

Na škole pôsobí výchovný poradca, koordinátor drogovej prevencie, koordinátor pre environmentálnu výchovu, koordinátor pre výchovu k manželstvu a rodičovstvu, koordinátor Cambridge vzdelávania,  koordinátor pre PPŠ, koordinátor pre žiacku radu, externí pedagogickí pracovníci pre vyučovanie NBK.

Vzdelávanie pedagogických zamestnancov sa realizuje podľa plánu kontinuálneho vzdelávania, ktorý vydáva riaditeľ školy so súhlasom zriaďovateľa na kalendárny rok. Hlavným cieľom ďalšieho vzdelávania každého zamestnanca nie je formálne získavanie osvedčení a kreditov, ale zvyšovanie kvality výchovno-vzdelávacej a riadiacej práce.

 

Ciele kontinuálneho vzdelávania zamestnancov :

 • uvádzať začínajúcich učiteľov do praxe
 • udržiavať a zvyšovať kompetencie (spôsobilosť efektívne vychovávať a vzdelávať) pedagogických zamestnancov
 • motivovať zamestnancov pre neustále sebavzdelávanie, vzdelávanie, zdokonaľovanie profesijnej spôsobilosti
 • sprostredkovať pedagogickým pracovníkom najnovšie poznatky (inovácie) z metodiky vyučovania jednotlivých predmetov, pedagogiky a príbuzných vied, ako aj z odboru
 • pripraviť pedagogických zamestnancov na kariérnu pozíciu pedagóg špecialista napr. triedny učiteľ, výchovný poradca, predseda predmetovej komisie, koordinátor činnosti na škole
 • podporovať prípravu pedagogických zamestnancov pre prácu s modernými materiálnymi prostriedkami : videotechnikou, výpočtovou technikou, multimédiami a pod.
 • umožniť pedagogickým zamestnancom získať prvú a druhú atestáciu

 

Kontinuálne vzdelávanie je založené na týchto princípoch :

 • ďalšie vzdelávanie je právom i povinnosťou každého zamestnanca školy
 • každý zamestnanec školy má možnosť ďalšieho vzdelávania
 • základnou hodnotou ďalšieho vzdelávania každého zamestnanca školy je kvalita vzdelávania a aplikácia získaných poznatkov v praxi a nie formálne získanie certifikátov za absolvované vzdelávanie a ich počet
 • zamestnanci školy sa aktívne podieľajú na určovaní cieľov, obsahu, prostriedkov a vyhodnocovaní
 • škola spolupracuje s inštitúciami vytvárajúcimi systém ďalšieho vzdelávania v školstve a svoju činnosť s nimi koordinuje
 • efektívnosť systému vzdelávania je pravidelne vyhodnocovaná a na základe výsledkov optimalizovaná.

 

 1. ORGANIZÁCIA PRIJÍMACEJ SKÚŠKY

Škola prijíma žiakov na štúdium do 1. ročníka na základe:

 • celkového prospechu za posledné dva ročníky ZŠ
 • výsledkov z celoslovenského testovania žiakov deviateho ročníka ZŠ (tzv. monitora)
 • výsledkov dosiahnutých v súťažiach a predmetových olympiádach
 • vlastného prijímacieho konania – písomné skúšky z profilových predmetov pre gymnázium – matematiky, slovenského jazyka a literatúry
 • podmienky prijímania žiakov sú každoročne zverejnené na internetovej stránke školy: www.gym-kremnica.edupage.org v súlade s platnými predpismi pre prijímacie konanie
 • žiaci so zdravotným znevýhodnením môžu mať na základe odporúčania školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie prijímaciu skúšku upravenú.

 

 1. ORGANIZÁCIA MATURITNEJ SKÚŠKY

Štúdium na našej škole je ukončené maturitnou skúškou. Maturitná skúška sa koná v súlade so zákonom č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky č. 318/2008 Z.z. o ukončovaní štúdia na stredných školách a o ukončovaní prípravy v odborných učilištiach, učilištiach a praktických školách v znení neskorších predpisov.

Cieľom MS je overenie vedomostí a zručností žiakov v rozsahu učiva určeného Katalógom cieľových požiadaviek.

Organizáciu MS zabezpečuje riaditeľ školy spoločne so školskou maturitnou komisiou, predmetovými maturitnými komisiami a školským koordinátorom, administrátormi, hodnotiteľmi a triednymi učiteľmi v maturitnom ročníku.

Žiaci maturitného ročníka sa na MS písomne prihlasujú. V prihláške do 30. septembra oznámia triednemu učiteľovi predmety, ktoré si na MS zvolili.

 

MS na gymnáziu pozostáva zo štyroch predmetov:

- slovenský jazyk a literatúra

- cudzí jazyk

- dva voliteľné predmety.

 

Žiak môže dobrovoľne konať MS aj z ďalších predmetov (maximálne dvoch).

MS pozostáva z externej časti a internej časti, ktorá sa člení na písomnú a ústnu časť. Externá časť a písomná forma internej časti sa uskutočňuje zvyčajne v marci. O výsledkoch týchto častí MS sú študenti informovaní v termínoch určených vyššie citovanou vyhláškou.

Povinný predmet zo skupiny predmetov cudzí jazyk má úroveň B2 Spoločenského referenčného rámca (SRR). Ak by žiak maturoval z ďalšieho cudzieho jazyka ako voliteľného , prípadne dobrovoľného predmetu, maturuje len ústnou formou a môže si zvoliť úroveň B1 resp. B2 (SRR). Žiak môže požiadať o náhradu MS z cudzieho jazyka (Vyhláška č. 319/2008 Z.z. o uznávaní náhradnej MS z cudzieho jazyka, Vyhláška č. 269/2009 Z.z.  ktorou sa mení Vyhláška č. 319/2008).

Ústna forma internej časti MS sa koná zvyčajne v máji. Školský koordinátor vypracováva v spolupráci s vedením školy a predsedami predmetových komisií optimálny harmonogram činnosti jednotlivých predmetových maturitných komisií. Počet  predmetových maturitných komisií  závisí od výberu predmetov a od počtu maturantov. Po úspešnom vykonaní maturitnej skúšky škola žiakovi vydá vysvedčenie o maturitnej skúške.

 

 1. SPOLUPRÁCA S RODIČMI A INÝMI SUBJEKTMI

V súvislosti s naplnením svojho poslania, zlepšenia podmienok výchovno-vzdelávacej práce, pre získanie potrebných vedomostí a zručností pre žiakov a učiteľov, zviditeľňovania školy a jej otvárania sa, škola uzatvára rôzne formy spolupráce a kontaktov s právnymi subjektmi a fyzickými osobami, ktoré sa v nadväznosti na školské roky viac, alebo menej menia.

Celoškolské stretnutia rodičov a učiteľov sa konajú 4x za školský rok.

 

 1. 1 Spolupráca so žiackou školskou radou

Žiaci majú možnosť prostredníctvom svojich návrhov a podmienok spolupodieľať sa na chode školy. Zástupcovia jednotlivých tried tvoria Žiacku školskú radu, ktorá zasadá podľa potreby (minimálne 1x za dva mesiace), spoluorganizuje školské akcie – Deň študentov, Jedličková slávnosť, Deň otvorených dverí, Školský ples, Valentínska pošta, imatrikulácie. Na konci školského roka žiaci od roku 2004 vydávajú Ročenku školy.

 

 1. 2 Spolupráca s inými organizáciami
 • pri škole pôsobí občianske združenie Scholaklub, ktoré ekonomicky napomáha činnosti škole
 • škola podľa potrieb spolupracuje so psychológom z CPPPaP
 • spolupráca s podnikateľskými subjektmi z Kremnice, blízkeho okolia ale aj zo Žiaru nad Hronom pri práci na Pragmatickej prípadovej štúdii
 • spolupráca so základnými školami hlavne počas výmenných hodín a Dňa otvorených dverí
 • na úrovni okresných a krajských kôl organizujeme súťaže a olympiády v oblasti cudzích jazykov, matematiky, biológie a chémie
 • Eko-oly- súťaž s environmentálnym zameraním, pre študentov I. a II. ročníka v spolupráci s centrom voľného času Cvrček, v ktorej sa naplno môžu rozvíjať vedomosti i zručnosti študentov- pri príležitosti Svetového dňa životného prostredia
 • žiaci a učitelia intenzívne spolupracujú s inštitúciami ako UNICEF, Liga proti rakovine, Liga pre duševné zdravie
 • s CVČ Cvrček v Kremnici a Kultúrnym centrom v Kremnici pri realizácii rôznych kultúrnych ale aj športových podujatí

 

Informácie o aktivitách školy zverejňujeme pravidelne na webových stránkach školy, prostredníctvom ročenky, regionálnej tlače.

 

 1. MATERIÁLNO-TECHNICKÉ A PRIESTOROVÉ PODMIENKY ŠKOLY

V škole sa výchova a vzdelávanie uskutočňuje v učebniach, odborných učebniach a ďalších priestoroch školy podľa platnej legislatívy.

 

 1. 1 Priestorové vybavenie školy
 1. vedenie školy
 • kancelária riaditeľky školy
 1. pre pedagogických zamestnancov
 • zborovňa
 • kabinety pre učiteľov
 1. pre zamestnancov poskytujúcich odborné služby a pomoc pedagógom
 • kancelária pre ekonomický úsek
 • kancelária pre prácu personálu poskyt. odb. služby a pomoc pedagógom a žiakom
 1. pre nepedagogických zamestnancov
 • kancelárie pre sekretariát a nepedagogických zamestnancov
 1. hygienické priestory
 • sociálne zariadenia pre žiakov na zamestnancov na každom poschodí
 • šatňa v priestore školskej telocvične a posilňovne
 • skrinky na odkladanie odevov a prezúvanie obuvi
 1. odkladacie a úložné priestory
 • v kabinetoch a zborovni pre učebné pomôcky a didaktickú techniku
 • archív
 1. informačno-komunikačné priestory
 • učebňa informatiky
 • knižnica
 1. učebné priestory (interné/externé)
 • každý predmet má svoju odbornú učebňu
 • telocvičňa
 • posilňovňa
 1. spoločné priestory
 • aula školy
 • školská budova
 • školská výdajňa jedál
 • priestor pre riešenie zdravotných problémov

 

 

 

 1. 2 Povinné učebné priestory školy a ich vybavenie

 Vybavenie učební (okrem multimediálnej učebne)

 

Názov vybavenia Počet na
učiteľa triedu/skupinu
učiteľský stôl a stolička 1 -
školská lavica a stolička - podľa počtu žiakov
školská tabuľa - 1
PC/notebook 1 každý žiak má vlastný
pripojenie na internet v priestoroch celej školy  v priestoroch celej školy
Interaktívna tabuľa v každej učebni -
dataprojektor v každej učebni -
audioprehrávač/DVD prehrávač v každej učebni -
odborné knihy v každej učebni -
reproduktory v každej učebni -

 

Vybavenie telocvične

Názov vybavenia Počet na
učiteľa triedu/skupinu
rebrina - 8
tyč na šplhanie - 4
lano na šplhanie - 4
kruhy - 1
hrazda - 2
lavička - 2
karimatka/podložka na cvičenie 1 8
švihadlo 1 15
švédska debna - 1
žinenka - 3
koza - 1
mostík - 1
nízka kladina - 1
lopty - podľa potreby
kriketová loptička, granát - podľa potreby
futbalová/hádzanárska brána - 0
volejbalová konštrukcia a sieť - 1
basketbalový kôš - 2
stopky - 2
meracie pásmo - 1
audioprehrávač/DVD prehrávač - 1
skrinka na audio techniku-kabinet - 1
pin-pongový stôl - 1
Begmintonové sada - 1

 

Vybavenie posilňovne

Názov vybavenia Počet na
učiteľa triedu/skupinu
veslársky trenažér - 2
bežiaci pás - 2
lavičky na cvičenie - 3
stroj na precvičovanie hrudníka - 1
stroj na priťahovanie - 1
stroj na precvičenie tricepsov - 1
stroj na precvičenie ramien - 1
pin-pongový stôl - 1
fit lopty 1 7

 

 

Vybavenie multimediálnej učebne

Názov vybavenia Počet na
učiteľa triedu/skupinu
učiteľský stôl a stolička 1 -
školská lavica a stolička - 16
školská tabuľa - 1
PC/notebook 1 každý žiak má vlastný
pripojenie na internet v priestoroch celej školy  v priestoroch celej školy
Interaktívna tabuľa - 1
dataprojektor - 1
audioprehrávač/DVD prehrávač 1 -
digitálny fotoaparát 1 -
reproduktory/slúchadlá 1 16
tlačiareň - 1

 

 

Pre plné realizovanie zvolených učebných osnov má škola zriadené a plne využíva:

 • laboratóriá: 1 pre vyučovanie fyziky, 1 pre vyučovanie chémie a biológie
 • odbornú jazykovú Cambridge učebňu

Významným prvkom životného priestoru školy je vnútorný informačný systém, ktorý je založený na prenose a zbere informácii formou vnútornej siete intranetu.

 

 1. Škola ako životný priestor

Aby sa žiaci a pedagógovia cítili v škole čo najpríjemnejšie, kladieme dôraz na vytváranie rodinného prostredia medzi žiakmi a pedagógmi, ale aj medzi vedením školy a všetkými zamestnancami školy. Za veľmi dôležité považujeme estetickú stránku prostredia, v ktorom sa žiaci učia a trávia svoj voľný čas, pretože prostredie výrazne ovplyvňuje konanie žiakov.

Medzi najvýznamnejšie zmeny po prechode na súkromnú školu je nový charakter školy pod pojmom „škola s otvorenými dverami“, čo znamená otvorenie všetkých učební, miestností a možnosťou ich využívania všetkými žiakmi školy aj počas voľných hodín, ak je učebňa voľná, ale aj v popoludňajších hodinách.

U žiakov a pedagógov podporujeme pocit spolupatričnosti a hrdosti na našu školu. Veľkú pozornosť venujeme prevencii drogovej závislosti, šikanovaniu a ďalším patologickým javom. Počas školského roka prebieha množstvo aktivít a projektov, ktoré majú za cieľ ochrániť žiakov od nežiaducich javov.

Žiaci a pedagógovia, ale aj rodičia sa majú možnosť spoznávať pri mnohých spoločenských podujatiach organizovaných školou (Imatrikulácie, Jedličková slávnosť, Školský ples, divadelné predstavenia, výlety a iné).

 

 1. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní

Jednou z nevyhnutných podmienok pri realizácii ŠVP je zabezpečenie ochrany zdravia a bezpečnosti vrátane požiarnej ochrany a prevencie pre žiakov i zamestnancov školy v plnom rozsahu v rámci platnej legislatívy a medziľudských vzťahov.

Každoročne plán práce školy obsahuje v hlavných úlohách na daný školský rok aj úlohu zabezpečiť ochranu zdravia a bezpečnosti pri práci, protipožiarnu ochranu a vytváranie bezpečných a zdraviu vyhovujúcich podmienok v priestoroch, v ktorých sa uskutočňuje vyučovanie.

Vedenie školy a zamestnanci prijali celý rad organizačných a vnútorných predpisov na  zabezpečenie BOZP, a to:

 • organizačný poriadok
 • pracovný poriadok
 • školský poriadok
 • interná smernica upravujúca postup pri vzniku školského úrazu
 • interná smernica o zaistení bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov v škole.

Každý žiak je na začiatku školského roka oboznámený so základnými dokumentmi školy (školský poriadok) vrátane interných smerníc o BOZP. Svojím podpisom potvrdzuje oboznámenie sa s týmito dokumentmi. Súčasťou prevencie je aj trojdohoda, ktorá obsahuje postup školy pri zistení použitia omamných a psychotropných látok u žiaka. Túto dohodu podpisuje žiak, zákonný zástupca žiaka a riaditeľka školy.

 

III. CHARAKTERISTIKA ŠkVP

 Vízia školy :  ponúknuť žiakovi školské prostredie, ktoré odráža dnešnú spoločnosť a pripraviť študentov pre ich budúcu  kariéru.

Aby sme tento cieľ dosiahli, budeme  našich študentov vzdelávať tak, aby sa stali kreatívni a sebavedomo, nezávisle a zodpovedne  prijímali rozhodnutia  pre lepšiu budúcnosť. Aby takisto získali znalosti o podnikaní a pochopili, ako riešiť životné prekážky, stali sa profesionálmi  v používaní nových technológií, a aby boli pripravení pre národnú  a medzinárodnú  kariéru.

 

Hodnoty školy:

 • vzájomným humanistickým prístupom dosiahneme spoločný cieľ
 • každý človek môže byť v niečom úspešný
 • efektívnou komunikáciou a spoluprácou vytvoríme optimálne pracovné prostredie
 • len slobodný človek koná zodpovedne
 • priznanie a uvedomenie si chýb nás posúva vpred

 

Na základe týchto hodnôt hovoríme o škole, ktorá je originálna, dynamická, produktívna a má vlastnú identitu. Je otvorená, učia sa, meniaca. Škola s pozitívnou i pracovnou klímou, komunikatívna, so stanovenými hodnotami, rešpektujúca jedinca.

 

Výnimočnosť školy:

 • súkromné gymnázium sa v auguste 2012 stalo súčasťou Cambridge school, čo umožňuje žiakom skvalitniť prípravu v anglickom jazyku nielen na MS ale aj v príprave štúdiu na vysokých školách nielen na Slovensku ale aj v zahraničí
 • snažíme sa o prepojenie akademického sveta s reálnym životom, na dosiahnutie čoho sme vytvorili zvláštnu metodiku, ktorú sme nazvali pragmatická prípadová štúdia (PPŠ ). Tento druh cvičenia pomôže rozvinúť schopnosti žiakov, naučí ich ako použiť svoje schopnosti na riešenie rôznych otázok na aktuálnej rovine ich vzdelania. Pragmatická prípadová štúdia je navrhnutá tak, aby žiaci získali kontakt  s pracovným svetom, a aby  sa pod vedením vedúceho naučili vypracovávať úlohy v reálnych podmienkach. Počas tohto pracovného cvičenia získajú žiaci nové zručnosti a skúsenosti v danom obore a zosúladia ich so schopnosťami, ktoré získali v škole.

 

1 Pedagogický princíp školy

Škola umožňuje žiakom získať dostatočné všeobecné vedomosti a zručnosti vo všetkých všeobecnovzdelávacích predmetoch s možnosťou ich diferencovaného prehĺbenia a rozšírenia vo zvolených voliteľných predmetoch. ŠkVP vychádza v ústrety individuálnym požiadavkám žiakov, zároveň je dostatočne otvorený, aby mohol pružne reagovať na potreby trhu.

Chceme, aby vzdelávanie prešlo od memorovania a odovzdávania hotových poznatkov žiakom k učeniu sa žiakov, k rozvíjaniu ich schopností a zručností, viesť žiakov k zodpovednosti za svoje vzdelávanie.

Jedinečnosť našej školy spočíva v jej komornom charaktere a etickej kultúre školy. Prostredie historického mesta s múzeom, archívom, kultúrnymi pamiatkami dáva jedinečný priestor pre zážitkové vyučovanie.

Budeme viesť žiakov k tomu, aby zladili svoje osobné záujmy so životom školy a so záujmami spoločnosti, budeme rozvíjať ich zmysel pre sociálnu vzájomnosť, starostlivosť a spravodlivosť, emocionálnu inteligenciu.

V spolupráci s rodičmi žiakov chceme vychovať pracovitých, morálne vyspelých a slobodných mladých ľudí.

Na škola podľa potreby zabezpečí podmienky na vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami tak, aby mali rovnocenný prístup vo vzdelávaní.

Veľký dôraz kladieme hneď od začiatku štúdia na vytvorenie dobrého tímu v triede, naučiť ich tímovo pracovať, komunikovať medzi sebou, vzájomne sa rešpektovať.

 

2 Zameranie školy a stupeň vzdelania

Škola umožňuje všeobecné vzdelávanie, s možnosťou špecializácie na konkrétne záujmy a budúce štúdium od tretieho ročníka, kedy si žiak výberom dostatočného počtu voliteľných predmetov môže zvoliť svoju budúcu orientáciu na humanitné, prírodovedné, medicínske, ekonomické, či iné smery štúdia.

Od septembra 2012, kedy sa SGYM stalo súčasťou Cambridge škôl, plánujeme v najbližšom čase vzdelávanie voliteľných predmetov v anglickom jazyku s možnosťou získania certifikátov Cambridge aj u voliteľných predmetov, nielen certifikátov z anglického jazyka.

Našim cieľom je pripraviť do života kreatívnych absolventov, pripravených na ďalšie vzdelávanie na vysokých školách, no zároveň ich pripraviť aj na uplatnenie v praxi, k čomu v 3. a 4. ročníku využívame formu praktického cvičenia tzv.  Pragmatickú prípadovú štúdiu. Táto štúdia  je navrhnutá tak, aby žiaci získali kontakt  s pracovným svetom, a aby  sa pod vedením vedúceho naučili vypracovávať úlohy v reálnych podmienkach trhového mechanizmu.

 

V rámci úplného stredného všeobecného vzdelávania je potrebné najmä:

 • poskytnúť žiakom všeobecný vzdelanostný základ vychádzajúci zo systematického a vyváženého výberu informácií a poznatkov z vedeckého a kultúrneho dedičstva
 • prehĺbiť u žiakov abstraktné a logické myslenie s dôrazom na pochopenie kauzálnych, funkčných a vývinových vzťahov medzi javmi a procesmi
 • naučiť žiakov samostatne riešiť problémy, úlohy, realizovať skúmanie a vyvodzovať logické závery
 • viesť žiakov ku kritickému mysleniu s uplatnením mnohostranného pohľadu pri riešení úloh
 • naučiť žiakov zaraďovať získané informácie/poznatky do zmysluplného kontextu životnej praxe
 • poskytnúť žiakom možnosti pre optimálny výber ďalšieho vzdelávania/pracovného zaradenia podľa ich schopností a záujmov a tiež potrieb spoločnosti
 • prehĺbiť u žiakov sociálne kompetencie, osobitne schopnosť kultivovane komunikovať, racionálne argumentovať a efektívne spolupracovať v rôznych skupinách
 • posilniť u žiakov prístup rešpektujúci ľudské práva a zodpovednú účasť v demokratickej spoločnosti
 • nasmerovať žiakov na uprednostňovanie životného štýlu, ktorý rešpektuje zdravie, duševnú rovnováhu a pohodu
 • motivovať žiakov k tomu, aby sa zaujímali o svet a ľudí okolo seba, aby boli aktívni pri ochrane ľudských a kultúrnych hodnôt, životného prostredia a života na Zemi
 • viesť žiakov k tomu, aby si uvedomili globálnu previazanosť udalostí, vývoja i problémov na miestnej, regionálnej, národnej i svetovej úrovni.

 

Stupeň vzdelania:

ISCED 3A – všeobecné gymnaziálne štúdium s kvalitnou jazykovou prípravou v dvoch cudzích jazykoch z ponuky anglický, nemecký, francúzsky, ruský jazyk  s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka ako prípravu na Cambridge diplom FCE s možnosťou profilácie žiaka systémom voliteľných  predmetov v treťom a vo štvrtom ročníku štúdia.

 

 1. Profil absolventa

V profile absolventa sa odrážajú jeho nadobudnuté vedomosti, zručnosti, spôsobilosti, postoje a hodnotová orientácia.

Absolvent je pripravovaný tak, aby získal nevyhnutný základ pre pokračovanie vo vzdelávaní a pre svoj osobnostný a sociálny rozvoj, ale vďaka praktickému vzdelanostnému základu sa môže uplatniť hneď aj na trhu práce, pretože sa vie flexibilne prispôsobiť  novovznikajúcim a meniacim sa požiadavkám na trhu práce.

 

 

Všeobecná zložka profilu absolventa

Na škole je študent vedený tak, aby nadobudol nasledovné kompetencie:

 • efektívne komunikovať v materinskom a vo dvoch cudzích jazykoch
 • aktívne, samostatne a sústavne sa vzdelávať, študovať aj cudzojazyčnú literatúru, osvojovať si nové poznatky a informácie, triediť ich, hodnotiť a použiť ich v nových situáciách
 • má osvojené funkčné znalosti a kompetencie z oblastí prírodných a spoločenských vied, ktoré sú vymedzené vzdelávacími štandardmi
 • v teoretickej i abstraktnej činnosti schopnosť abstraktne a logicky myslieť a hlbšie chápať príčinné a iné vzťahy medzi faktami a zákonitosťami prírodných a spoločenských javov
 • má osvojené matematické princípy a postupy tak, že ich dokáže využiť v praktickom živote a pri ďalšom štúdiu/pracovnom zaradení
 • ovláda a využíva pri svojom vzdelávaní a tvorbe súčasné informačno-komunikačné technológie
 • vie vyhodnotiť a zaujať kritický postoj k informáciám, vrátane masmediálnych informácií,
 • dostatočne rýchlo a spoľahlivo si osvojiť nové vedomosti a zručnosti a rozvíjať a zdokonaľovať svoje všeobecné i špecifické spôsobilosti
 • vie vyhodnotiť a zaujať kritický postoj k informáciám, vrátane masmediálnych informácií
 • je si vedomý svojich občianskych práv a povinností, uvedomuje si význam a potrebu občianskej angažovanosti v národnom a globálnom kontexte
 • akceptuje a uplatňuje ľudské práva vo vzťahu k sebe a iným, rešpektuje inakosť v spoločnosti
 • uznáva a je pripravený v praxi aplikovať demokratické princípy spoločnosti
 • získať široké vedomosti a rozvinuté zručnosti, ktoré mu dávajú predpoklady študovať na vysokej škole
 • zaujíma sa o svet a ľudí okolo seba, je pripravený aktívne chrániť ľudské a kultúrne hodnoty a životné prostredie na Zemi
 • uvedomuje si svoje schopnosti, silné a slabé stránky a v súlade s nimi sa rozhoduje pre ďalšie/celoživotné vzdelávanie a svoju budúcu profesiu
 • uplatniť jazykovú kompetenciu získanú štúdiom cudzích jazykov (ovládanie cudzieho jazyka slovom aj písmom) na úrovni, ktorá mu umožní zvládnuť vysokoškolské štúdium nielen na ktorejkoľvek vysokej škole na Slovensku, ale aj na vysokých školách v zahraničí.

 

Špecifická zložka absolventa

Absolvent štvorročného štúdia gymnázia vzhľadom na svoju širokospektrálnu prípravu by mal mať nasledovné kompetencie:

 • samostatne pracovať s odbornou literatúrou
 • primerane sa ústne aj písomne odborne vyjadrovať
 • poznať svetovú, ale najmä národnú literatúru a autorov, ktorí prispeli do fondu literárneho bohatstva
 • slovom aj písmom ovládať slovenský jazyk, vedieť sa v ňom perfektne ústne, aj písomne vyjadrovať a ovládať slohové útvary
 • ústne reagovať v štandardných situáciách i v spoločenských situáciách, v ktorých sa beseduje na témy zo sociálneho, politického, hospodárskeho a kultúrneho života
 • vyprofilovať sa na náročného čitateľa s dobrým literárnym vkusom
 • v dvoch cudzích jazykoch vedieť komunikovať s cudzincami v štandardných situáciách i v situáciách, kde sa rieši základná odborná problematika
 • vedieť s použitím slovníka prečítať primerane náročné texty v origináli z odbornej a populárnovedeckej literatúry, ako aj texty a diela krásnej literatúry
 • v jednom cudzom jazyku samostatne, resp. s použitím slovníka a jazykových príručiek zvládnuť základné slohové útvary a preložiť primeraný text z materinského jazyka
 • získať základy hodnotovej orientácie a hodnotiace tvorivé myslenie
 • na základe poznatkov zo stretávania sa s umením vytvoriť si základy trvalého vzťahu k umeleckej tvorbe
 • nadobudnúť vnútornú potrebu kreativity a estetizácie svojho bytia
 • získať hlboké vedomosti z histórie školy, regiónu, vlastného národa, ale aj svetových dejín, vedieť sa v nich orientovať a hľadať súvislosti
 • vedieť sa orientovať na mape, ale aj v teréne a získať široké vedomosti z geografie Slovenskej republiky, aj v geografii sveta
 • získať poznatky o environmentálnych problémoch globálneho a lokálneho charakteru
 • získať prehľad o spoločenských javoch, ich väzbách, filozofických smeroch a vedieť získané poznatky aplikovať v praxi
 • získať poznatky z ekonómie a práva a vedieť ich praktický využiť
 • získať predpoklady a zručnosti v riešení matematických, fyzikálnych a technických problémov
 • získať zručnosť slovne i písomne formulovať svoje matematické myšlienky, mať rozvinuté vnímanie, predstavivosť, pamäť a myšlienkové operácie
 • osvojiť si metódy samostatne študovať primeraný matematický, chemický a fyzikálny text
 • získať základné poznatky a zručnosti v práci s počítačom
 • poznať techniku systematického vytvárania správnych, efektívnych a zrozumiteľných algoritmov a vedieť užívateľsky komunikovať s počítačovými programami
 • získať poznatky o živote na Zemi, o flóre a faune Slovenska, ale aj v celosvetovom meradle
 • vypestovať si ekologické myslenie a správanie
 • naučiť sa akceptovať sám seba, ale aj druhých
 • akceptovať a uplatňovať ľudské práva vo vzťahu k sebe a iným, rešpektovať inakosť v spoločnosti
 • získať poznatky o demokratických princípoch spoločnosti a vedieť ich aplikovať v praxi
 • získať poznatky o drogovej závislosti, AIDS a o civilizačných chorobách a poznať ich prevenciu
 • využívať vedomosti, zručnosti a pracovné návyky z chémie na orientovanie sa v oblasti zloženia, štruktúry a vlastností látok v chemickej výrobe a vo výskume
 • získať poznatky o chemických reakciách, spôsobe ich humánneho využitia, samostatne riešiť chemické problémy
 • dodržiavať bezpečnosť, hygienu a zdravotné zásady pri cvičení, športe a v turistike, aktívne prispievať k utváraniu a ochrane životného prostredia
 • naučiť sa konať v súlade so zásadami bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnej ochrany a ochrany životného prostredia, vedieť poskytnúť prvú pomoc.

 

Škola umožní všetkým žiakom získať dostatočné všeobecné vedomosti a zručnosti vo všetkých všeobecnovzdelávacích predmetoch a hlboké odborné znalosti vo všetkých voliteľných predmetoch. Počas celého štúdia kladieme dôraz na vlastnú zodpovednosť žiakov za svoje vzdelanie a budúcu úspešnosť pri maturitných skúškach a pri štúdiu na vysokých školách.

 

 

 1. Vzdelávacie oblasti
Vzdelávacia oblasť Vyučovacie predmety
Jazyk a komunikácia Slovenský jazyk a literatúra
Cudzí jazyk
Matematika a prácas informáciami Matematika
Informatika
Človek a príroda Fyzika
Chémia
Biológia
Človek a spoločnosť Dejepis
Geografia
Občianska náuka
Človek a hodnoty Etická výchova/
Náboženská výchova/Náboženstvo
Umenie a kultúra Umenie a kultúra
Zdravie a pohyb Telesná a športová výchova

 

 

 1. PRIEREZOVÉ TÉMY

Prierezové témy sa svojim  obsahom a výchovným zameraním premietajú do vymedzených vzdelávacích oblastí, dopĺňajú ich, prepájajú ich obsah s aktuálnym dianím v spoločnosti, s každodennou skúsenosťou žiaka a konkrétnej triedy.

 

5.1 Osobnostný a sociálny rozvoj

Cielene sa rozvíjajú osobnostné a sociálne kompetencie u žiakov, ktoré významne podmieňujú ich akademický rozvoj, napomáhajú úspechu vo svete práce a podporujú žiakovu osobnú emocionálnu pohodu a integritu, prispieva k pozitívnej sociálnej klíme školy a dobrým vzťahom medzi pedagógmi a žiakmi a tiež medzi samostatnými žiakmi.

Realizuje sa predovšetkým v rámci predmetov etická výchova,  náboženská výchova a občianska náuka. Naším cieľom je rozvíjať u žiakov schopnosti sebareflexie, pochopenie zodpovednosti za svoje konanie, osobný život a sebavzdelávanie.

V rámci práva, sociológie, psychológie sa realizujú témy zamerané na prevenciu sociálnopatologických javov (agresivita, xenofóbia, rasizmus).

Ďalej sa spomínaná prierezová téma rozvíja na hodinách jazykov pri zadávaní školských a cvičných prác, pri tvorivom písaní (súkromný list, diskusný príspevok, úvaha, rozprávanie a pod.). Osobnostný a sociálny rozvoj umožní žiakom individuálny rozvoj osobnosti za predpokladu rešpektovania názorov, potrieb a práv ostatných.

 

Cieľom uplatňovania tejto prierezovej témy je prispieť k tomu, aby žiak:

 • porozumel sebe a iným
 • stanovil priority a ciele s ohľadom na svoje osobné schopnosti, záujmy a možnosti
 • ovládal zručnosť kultivovanej komunikácie a vzájomnej spolupráce
 • akceptovať rôzny typy ľudí, ich názory a prístupy k riešeniu problémov a rešpektoval práva každého človeka
 • osvojil si poznatky o biologických, psychických a sociálnych zmenách, ktoré ovplyvňujú vývin jeho osobnosti v súčasnosti i budúcnosti
 • získal predpoklady pre zodpovedné rozhodnutia v oblasti partnerských vzťahov, manželstva a rodičovstva
 • spoznal a uplatňoval podmienky pre životný štýl, ktorý podporuje a neohrozuje zdravie

 

V rámci výchovných predmetov a triednických hodín sa budú viesť diskusie o témach:

- Objavenie vlastnej jedinečnosti a identity, sebahodnotenie

- Dôležitosť sebaúcty – rešpektovanie názorov

- Poznanie vlastných silných a slabých stránok, pozitívnych a negatívnych vlastností,

zdravé sebavedomie

- Byť sám sebou, vedieť obhájiť svoje práva a názory

- Vedieť sa presadiť a obhájiť v rôznych situáciách

- Prosociálnosť ako zložka vlastnej identity

- Rozvoj charakteru

- Sexuálna výchova – výchova k zodpovednosti voči partnerovi, partnerke

Účinnosť tejto prierezovej témy sa zvyšuje množstvom mimoškolských aktivít (biela pastelka, deň narcisov, úsmev ako dar, kvapka krvi a iné).

 

 1. 2 Environmentálna výchova

Enviromentálna výchova je súčasťou viacerých preberaných tematických okruhov, v rámci ktorých žiak nadobudne schopnosť analyzovať a hodnotiť vzťahy medzi človekom a životným prostredím a uvedomovať si vlastnú zodpovednosť vo vzťahu k prostrediu. Podporuje myslenie a zodpovedné konanie v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja a s úctou k životu vo všetkých formách.

Pri výučbe prírodovedných predmetov a v predmete ekológia budú vyučujúci formovať u žiakov vedomie individuálnej zodpovednosti za vzťah človeka k prostrediu ako spotrebiteľa a výrobcu (porovnanie technológii a materiálov, ktoré sú šetrné a ktoré poškodzujú životné prostredie). Zameriavať sa budú aj na globálne ekologické problémy, kriticky zhodnotili ich vplyv a navrhli riešenia. Vyučujúci budú diskutovať so žiakmi na tému zdravý životný štýl a počítače.

Na hodinách jazykov sa táto prierezová téma uplatní pri zadávaní tém školských a cvičných úloh. Na ostatných predmetoch pri výučbe žiakov sa vyučujúci zamerajú aj na získavanie a spracúvanie informácií o stave a vývoji životného prostredia v regióne a vo svete.

Všetci vyučujúci budú sledovať prácu žiakov v učebniach, laboratóriách a v ostatných priestoroch školy aj z hľadiska požiadaviek na ich zdravý vývoj a správne vnímanie estetických hodnôt pracovného prostredia. Pri výučbe vyhľadávania informácií na internete vyučujúci použijú aj www stránky s environmentálnou problematikou. Poukážu na súťaže s environmentálnym zameraním určené pre žiakov a prístupné na internete, napr. http://www.mcmb.sk/predmety/env/sutaze.htm.

Téma ochrany života a zdravia je realizovaná aj ako téma pragmatickej prípadovej štúdii.

 

 1. 3 Mediálna výchova

Realizujeme ju predovšetkým v jazyku pri preberaní bežnej komunikácie a pri publicistickom štýle. Zameriavame sa predovšetkým na výchovu k správnemu prijímaniu médií filmu, divadla, rozhlasu, televízie

Vyučujúci budú viesť žiakov pri práci s internetom, ako prvku „mediálneho sveta“, aby zmysluplne, kriticky a selektívne využívali médiá na internete a ich produkty. Pri vyhľadávaní informácií žiakmi ich  budú formovať o  schopnosti kriticky posudzovať mediálne šírené posolstvá, objavovať v nich to hodnotné, pozitívne formujúce ich osobnostný a profesijný rast, ale tiež ich schopnosť uvedomovať si negatívne mediálne vplyvy na svoju osobnosť a snažiť sa ich zodpovedným prístupom eliminovať. Naučia žiakov rešpektovať intelektuálne vlastníctvo a autorstvo (aby chápali, že informácie sú produkty intelektuálnej práce, sú predmetmi vlastníctva a majú hodnotu).

Mediálna výchova sa v plnom rozsahu prejavuje aj v možnosti realizovania sa žiakov na školskej internetovej stránke pod vedením vyučujúcej slovenského jazyka a literatúry.

Na triednických hodinách, žiackej školskej rade sa budeme zaoberať vplyvom masovokomunikačných prostriedkov na človeka, napríklad riešením tém:

- pozitívne stránky programov televízie

- negatívne stránky televízie – agresivita, násilie

- výchova kritického diváka – reklamy

- reálne a zobrazené vzory – dôležitosť vzorov v médiách, vo filmoch, v okolí.

 

 1. 4 Multikultúrna výchova

Táto prierezová téma bude realizovaná na hodinách literatúry (napr.otázka židovstva v tvorbe Vámoša, Jašíka, spolunažívanie národov v tvorbe Palárika, otázka tolerancie a rešpektovanie odlišnosti v tvorbe Kafku), na hodinách slohu zadaním tém školských úloh (napr. Videla som šikanovanie na vlastné oči – list priateľke alebo Tolerancia a intolerancia mládeže – diskusný príspevok a pod.)

Na hodinách etickej výchovy sa budeme zaoberať témami zameranými na akceptáciu prirodzenej rozmanitosti spoločnosti, rešpektovaním kultúrnych, náboženských a iných odlišností ľudí a spoločenstiev.

Na hodinách informatiky v prvom ročníku pri téme vyhľadávanie informácií na internete bude žiakom zadávané vyhľadávanie aj takých stránok, obsah ktorých vedie k spoznávaniu svojej kultúry a aj iných kultúr, histórie, zvykov a tradícií.

Pri počítačovej aj webovej prezentácii žiackych prác obsahujúcich rozličné tradičné aj nové kultúry a subkultúry budú vyučujúci výchovne pôsobiť na žiakov tak, aby akceptovali kultúrne rozmanitosti a aby tolerovali a rešpektovali iné kultúry, ich históriu, zvyky a tradície.

Pri výučbe cudzieho jazyka je kľúčovým pojmom multikultúrna výchova, ktorá sa bude realizovať cez spoznávanie vlastnej kultúry a kultúry iných národov, reálií v jednotlivých krajinách a spôsobu života.

 

V ostatných predmetoch a na triednických hodinách sa budeme zaoberať témami:

 • hodnota človeka – úcta a dôstojnosť
 • výchova k ľudským právam
 • spolupatričnosť medzi ľuďmi
 • charita a humanitné iniciatívy (rozvíjanie prosociálnosti)
 • solidarita, pomoc sociálne slabším osobám
 • boj proti sociálnej nespravodlivosti, potláčanie rasizmu
 • vzťahy medzi spoločenskými skupinami a národmi
 • schopnosť akceptovať ľudí s odlišným svetonázorom (náboženská etika)

 

 1. 5 Ochrana života a zdravia

Vyučujúci predmetov, ktorých súčasťou sú laboratórne cvičenia, sú povinní poučiť študentov o bezpečnosti pri práci, požiarnej ochrane a poskytovaní prvej pomoci. Na úvodných hodinách laboratórnych cvičeniach analyzujú všetky pravidlá, ktoré sú zhrnuté v laboratórnych poriadkoch.

Vyučujúci telesnej a športovej výchovy poskytnú žiakom vedomosti o zdraví, pohybe, výžive, o význame pohybových aktivít pre udržanie zdravia, prevencii ochorenia, zdravotných rizík, športovej činnosti, pohybovej vyspelosti, telesnej zdatnosti, životnom štýle v rámci kurzu na ochranu života a zdravia.

 

Cieľom je prispieť k tomu, aby (si) žiak:

 • identifikoval a charakterizoval nebezpečné situácie ohrozujúce život a zdravie
 • rozvinul si praktické zručnosti s sebaobrane
 • aktívne poskytol pomoc iným v prípade ohrozenia zdravia a života
 • vedel poskytnúť predlekársku prvú pomoc

-   cieľavedome zvyšoval svoju telesnú zdatnosť a odolnosť organizuje prispieť k tomu, aby (si) žiak:

 • identifikoval a charakterizoval nebezpečné situácie ohrozujúce život a zdravie
 • rozvinul si praktické zručnosti s sebaobrane
 • aktívne poskytol pomoc iným v prípade ohrozenia zdravia a života
 • vedel poskytnúť predlekársku prvú pomoc
 • cieľavedome zvyšoval svoju telesnú zdatnosť a odolnosť organizmu voči fyzickej a psychickej záťaži v náročných životných situáciách

 

 

 1. 6 Tvorba Pragmatickej prípadovej štúdie, tvorba projektu a prezentačné schopnosti

Teoretické poznatky k tvorbe projektu získajú žiaci predovšetkým na hodinách informatiky a slovenského jazyka tak, aby nemali problém spracovať projekt po obsahovej aj formálnej stránke.

Na hodinách informatiky sa žiaci naučia zásady písania elektronického textu a aj efektívne vytvárať elektronické texty s tabuľkami a obrázkami – nevyhnutné pre vytvorenie dokumentácie k akémukoľvek projektu, naučia sa ako postupovať pri vytváraní pútavej počítačovej prezentácie, aj si teoretické vedomosti odskúšajú v praxi.

Vzorové myšlienkové postupy sa budú vyučujúci snažiť zovšeobecniť tak, aby ich žiaci vedeli použiť v bežnom živote. Žiaci sa postupne naučia efektívne vytvárať tabuľky s najčastejšie používanými matematickými, štatistickými, logickými, textovými, finančnými funkciami, výstižne graficky zobraziť údaje a výsledky. Tabuľky a grafy sú silnými prostriedkami projektových dokumentácií a prezentácií.

Neskôr sa naučia vytvárať moderné www stránky, pričom sa zdokonalia aj v tvorbe harmonogramu svojich prác, v získavaní potrebných informácií, ich spracovaní, v detekcii problému, ktorý treba riešiť, v jeho pomenovaní, vytvorení hypotézy a jej overení až po finalizáciu webového dokumentu a jeho prezentáciu pred triedou (rodinou, kamarátmi).

Vyučujúci informatiky pripravia študentov po stránke využitia nástrojov IKT a pomôžu im konzultáciami aj pri tvorbe medzipredmetových a ročníkových projektov, prípadne prác SOČ a pod., v škole je vypracovaná aj vnútorná smernica na vypracovanie projektov, ktorá je zverejnená aj na www stránke školy.

 

 

 1. Pedagogické stratégie

V rámci stratégie vzdelávania na našej škole zachovávame charakteristické znaky typu školy, ale zároveň sa chceme vyhnúť uniformite a hľadať nové cesty. Celý proces orientujeme na rozvoj osobnosti žiaka cez socializáciu, motiváciu, personalizáciu a kognitivizáciu, pretože pre žiaka i jeho rodiča a nakoniec aj pre nás učiteľov i celú spoločnosť sú dôležité nielen vedomosti a výsledky žiakov, ale aj všetky procesy, ktoré spoluvytvárajú osobnosť mladého jedinca. V tomto procese humanizácie je učiteľ koordinátor a poradca a nie iba sprostredkovateľ informácii. Bez vzájomnej spolupráce, pochopenia všetkých zúčastnených od žiaka až po nepedagogických zamestnancov školy by nebolo možné napĺňať vzdelávacie ciele školy.

 

Metódy vyučovania na našej škole

 1. výkladovo – ilustratívne
 • žiaci si budú osvojovať hotové informácie
 • na hodinách budeme používať výklad, zvukové nahrávky, filmy, prácu s PC a IKT
 • u žiaka tieto metódy rozvíjajú jeho vôľu, pozornosť, pamäť, myslenie, rozvíjajú jeho schopnosť celoživotného učenia sa, rozvíjajú jeho schopnosť vnímať kultúru
 1. reproduktívne
 • žiaci budú precvičovať nadobudnuté poznatky
 • na hodinách budeme používať opakovacie cvičenia, cvičné práce, žiaci budú ústne reprodukovať získané poznatky
 • tieto metódy vedú k trvalému osvojeniu poznatkov, rozvíjajú schopnosť aplikovať ich podľa vzoru, ďalej tieto metódy podporujú sociálno- komunikačné kompetencie a kompetencie k celoživotnému učeniu sa
 1. problémovo – výkladové
 • žiaci si budú osvojovať učivo na základe riešenia problémovej situácie, ktorú nastolí učiteľ (napríklad zhotovenie pragmatickej prípadovej štúdie)
 • tieto metódy podporujú u žiakov tvorivosť, kompetenciu k celoživotnému učeniu sa,
 • kompetencie v oblasti informačných a komunikačných technológií, kompetencie riešiť problémy
 1. heuristická
 • brainstorming – využitie tejto metódy sa osvedčilo pri rozvoji kreativity žiakov a pri motivácii žiakov
 • táto metóda prehlbuje u žiakov sociálne komunikačné kompetencie, kompetencie riešiť problémy, kompetencie pracovné
 1. výskumná
 • žiaci budú vypracúvať projekty (písomné referáty, prezentácie v PowerPointe v prírodovedných a spoločenskovedných predmetoch, v zadaných PPŠ v treťom a štvrtom ročníku
 • táto metóda u žiakov prehlbuje kompetencie k celoživotnému učeniu sa, sociálne kompetencie, kompetencie v oblasti informačných a komunikačných technológií, kompetencie riešiť problémy

 

Formy vyučovania na našej škole

 1. metodické
 • výkladové – výklad, prednáška
 • dialogické – diskusia, beseda, rozhovor
 • demonštratívne – ukážky riešenia úloh, otvorené hodiny
 • samostatná práca – riešenie testu, príprava referátu, počítačovej prezentácie
 1. sociálne
 • frontálna forma – práca s celou triedou (výklad, hromadné previerky)
 • individuálna forma – ústne skúšanie – bude súčasťou portfólia žiaka
 • skupinová práca – spoločná práca na zadanej úlohe (tvorba PPŠ a pod.)

3.organizačné

 • predmetové exkurzie a výlety
 • knižnice, návšteva výrobného podniku, hvezdárne, historických pamiatok a múzeí, Arboréta, rôznych kultúrnych objektov
 • krúžková činnosť – podpora aktívneho a zmysluplného využívania voľného času
 • návšteva kultúrnych podujatí
 • príprava školských kultúrnych akcií (imatrikulácia, stužková slávnosť, školský ples, vianočná besiedka a pod.)
 • zapájanie žiakov do súťaží a predmetových olympiád
 • vyučovanie v prírodnom prostredí, prehlbovanie vzťahu k prírode a estetického vnímanie prostredia (Eko- oly a iné)
 • praktické cvičenia – riešenie úloh, vykonávanie výpočtov, laboratórnych cvičení, práca na pragmatickej prípadovej štúdii
 • pokusov, vypracovávanie projektov a referátov, overovanie teoretických poznatkov v praxi,
 • získanie manuálnych zručností pri práci s laboratórnou technikou a prírodným materiálom
 • v rámci spolupráce viacerých predmetových komisií a spolupráce so základnými školami v Kremnici organizujeme otvorené hodiny, na ktorých žiaci prezentujú svoje projekty
 • na internetovej stránke školy budeme prezentovať najlepšie študentské práce a dosiahnuté úspechy
 • v budúcnosti budeme podporovať blokové vyučovanie

 

 

Plánované kurzy v jednotlivých ročníkoch

Všetci žiaci majú počas štúdia možnosť a povinnosť začleniť sa do ponúkaných kurzov a to:

 1. ročník
 • kurz pohybových aktivít v prírode so zameraním na zimné športy (lyžiarsky, snowbordový kurz)
 • účelové cvičenie
 1. ročník
 • kurz pohybových aktivít v prírode so zameraním na letné športy (plavecký kurz, turistický kurz)
 • účelové cvičenie
 1. ročník
 • kurz ochrany života a zdravia
 1. ročník
 • pre záujemcom môžeme zorganizovať kurz tanca pre stužkovou slávnosťou

 

Účelové cvičenia a kurz Ochrany života a zdravia sú súčasťou vzdelávania v predmetoch biológia, geografia, telesná a športová výchova. Žiaci, ktorí sa nezúčastnia:

 1. účelových cvičení – spracujú učivo daného cvičenia podľa požiadaviek inštruktorov vo forme seminárnych prác
 2. kurz Ochrany života a zdravia – vykonajú komisionálnu skúšku z určeného obsahu učiva, ktoré bolo obsiahnuté v náplni tohto kurzu.

 

 

6  Podmienky vzdelávania pre žiakov so ŠVVP

Na našej škole majú možnosť  študovať aj žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami  t. j. žiaci:

 • so zdravotným znevýhodnením,
 • zo sociálne znevýhodneného prostredia,
 • s nadaním.

 

 

Žiaci so zdravotným znevýhodnením

Na škole sme mali zatiaľ len žiakov s poruchami vzdelávania – ľahká forma dyslexie, dysgrafie alebo dysortografie, ale aj so zdravotným postihnutím.

 • pri vzdelávaní žiaka so zdravotným znevýhodnením spolupracujeme s rodičmi, s Centrom pedagogicko–psychologického poradenstva a prevencie v Kremnici a s Centrom špeciálnopedagogického poradenstva v Žiari nad Hronom, žiak pracuje s osobnou asistentkou,
 • v prípade potreby je možné, aby žiak študoval podľa individuálneho výchovno-vzdelávacieho programu (evidencia je vedená u výchovného poradcu),
 • úprava vzdelávacieho obsahu,
 • používanie špeciálnych metód a foriem vyučovania,
 • špecifický postup v hodnotení vzdelávacích výsledkov,
 • z priestorových úprav sme čiastočne zrealizovali úpravu hygienických zariadení,
 • študentom, u ktorých sa vyskytnú akútne zdravotné problémy, zabezpečíme vyučovanie tak, aby sa počas vyučovania nemuseli presúvať,
 • pre žiakov s telesným postihnutím máme k dispozícii schodolez ,

 

Individuálny výchovno-vzdelávací program:

 • vypracováva triedny učiteľ spolu s výchovným poradcom, prípadne ďalšími zainteresovanými odbornými pracovníkmi podľa potreby a so školským zariadením výchovného poradenstva a prevencie
 • sa môže v priebehu roka upravovať a doplňovať podľa aktuálnych ŠVVP žiaka a výsledkami odborných konzultácii sa oboznamuje aj zákonný zástupca žiaka
 • je súčasťou povinnej dokumentácie žiaka so ŠVVP, individuálne integrovaného v bežnej triede strednej školy
 • je dokument, ktorého účelom je plánovanie vzdelávania žiaka podľa jeho špeciálnych v-v potrieb

 

 

Žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia

 • žiaci, ktorí pochádzajú so sociálne znevýhodneného prostredia, majú možnosť poberať štipendium v súlade s platnou legislatívou (základné informácie sú uvedené v Školskom poriadku a na www stránke školy)
 • vo výnimočných prípadoch je možné, aby týmto žiakom boli poskytnuté finančné prostriedky zo zdrojov Rodičovského združenia po prerokovaní na RR RZ

 

Žiaci s nadaním

 • žiakov, u ktorých sa prejavuje mimoriadne nadanie a záujem, intenzívne podporujeme v ich príprave na predmetové olympiády, súťaže a SOČ odbornými konzultáciami, individuálnou prípravou a krúžkovou činnosťou
 • žiakom sú poskytnuté finančné prostriedky zo zdrojov Rodičovského združenia na preplatenie cestovného na súťaže a olympiády

 

 

 IV. VNÚTORNÝ SYSTÉM KONTROLY A HODNOTENIA ŽIAKOV

 

 1. Hodnotenie vzdelávacích výsledkov práce žiakov

Cieľom hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiakov v škole je poskytnúť žiakovi a jeho rodičom spätnú väzbu o tom, ako žiak zvládol danú problematiku, v čom má nedostatky, kde má rezervy, aké sú jeho pokroky. Súčasťou hodnotenia je tiež povzbudenie do ďalšej práce, návod, ako postupovať pri odstraňovaní nedostatkov.

Známka nemá byť trestom, ale ohodnotením kompetencií žiaka. Žiak si musí uvedomiť, že známka je informácia pre neho a jeho zákonných zástupcov o miere ovládania učiva,  ako aj prostriedkom na sledovanie jeho dlhodobého vývoja.

Cieľom je zhodnotiť prepojenie vedomostí so zručnosťami a spôsobilosťami. Pri hodnotení a klasifikácii výsledkov žiakov budeme vychádzať z metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu (Metodický pokyn MŠVVaŠ SR 21/2011) k čomu je vypracovaná vnútorná smernica na hodnotenie a klasifikáciu žiakov s podrobným postupom. Na začiatku každého klasifikačného obdobia musia byť žiaci informovaní  vyučujúcim o spôsobe hodnotenia. V závere jednotlivých klasifikačných  období sa žiak hodnotí známkou v zmysle odst. 5 § 55 školského zákona.

Pri hodnotení učebných výsledkov žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa bude brať do úvahy možný vplyv zdravotného znevýhodnenia žiaka na jeho školský výkon. Budeme odlišovať hodnotenie spôsobilostí od hodnotenia správania.

 

Hodnotenie budeme robiť na základe:

 • sústavného pozorovania žiakov
 • sledovania výkonov a pripravenosti žiakov
 • ústneho skúšania
 • písomného skúšania
 • projektov
 • hodnotiaceho portfólia
 • mimoriadnych výkonov v mimovyučovacej oblasti, súťaže a pod.
 • pri laboratórnych cvičeniach sa hodnotí samostatná práca s textom, realizácia, schopnosť vyvodiť teoretické poznatky, vypracovanie protokolu.

 

Vo všeobecnosti sú žiaci počas klasifikačného obdobia hodnotení:

 1. z písomných prác
 • krátke písomné previerky (v trvaní maximálne 20 minút)
 • tematické previerky
 • predpísané písomné práce
 • štvrťročné písomné práce

 

 1. z ústnych odpovedí
  • každý žiak musí mať minimálne jednu ústnu odpoveď za klasifikačné obdobie

 

 1. z iných aktivít rozvíjajúcich samostatnú a tímovú prácu žiakov (samostatné a tímové projekty, prezentácie, referáty, získavanie a spracovanie informácií, praktické činnosti s výsledným produktom)

 

 1. školské a mimoškolské činnosti podporujúce rozvoj kompetencií žiaka v oblasti

súvisiacej s daným vyučovacím predmetom (súťaže,  školské projekty, a pod.)

 

Klasifikácia v predmetoch je v súlade s platnou legislatívou. Na základe odporúčania pedagogickej rady rozhodol riaditeľ školy o tom, že vo všetkých ročníkoch štvorročného štúdia sa všetky povinné predmety, voliteľné predmety, predmet umenie a kultúra i predmet telesná a športová výchovy na vysvedčení budú hodnotiť známkou. Predmety etická výchova, náboženská výchova vo všetkých ročníkoch sa nebudú na vysvedčení hodnotiť známkou, do príslušnej rubriky v katalógu aj na vysvedčení sa napíše slovo ,,absolvoval(a)”.

 

 

 1. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov

Kontrola a hodnotenie zamestnancov školy v zmysle Zákona NR SR č.317/2009 Z.z. sú rozpracované v interných predpisoch :

 1. a) Pracovný poriadok školy
 2. b) Plán adaptačného vzdelávania
 3. c) Plán kontinuálneho vzdelávania
 4. d) Kritériá hodnotenia zamestnancov
 5. e) Vnútorný platový predpis

 

Hodnotenie učiteľov bude pozostávať z dvoch častí:

 1. hodnotenie merateľných výkonov
 • ako napríklad dochádzka, administratívne práce (kvalita a dochvíľnosť), práce spojené s triednictvom a pod.

 

2.pedagogicko-výchovná činnosť

 • súlad predmetu s osnovami a časovo-tematickými plánmi – kontrolovať prostredníctvom triednych kníh a hospitácií
 • úroveň vedomostí odovzdaných žiakom overovať systémom previerok a priebežnými hospitáciami
 • príprava žiakov na maturity, oprava písomných maturitných prác a počty žiakov maturujúcich z jednotlivých predmetov
 • príprava testov na prijímacie skúšky, účasť na hodnotení testov
 • organizácia a príprava žiackych súťaží, predmetových olympiád, príprava žiakov, početnosť účasti a úspešnosti
 • organizácia školských kultúrnych podujatí
 • účasť v projektoch (školských, národných a medzinárodných)
 • uplatňovanie projektového vyučovania a využívanie informačných technológií vo vyučovaní
 • organizácia školských exkurzií, poznávacích zájazdov a spolupráca so zahraničnými školami
 • koordinátorská činnosť
 • mimovyučovacia činnosť a mimoškolská činnosť
 • rôzne aktivity napomáhajúce zlepšeniu úrovne vyučovania (ďalšie vzdelávanie učiteľov)
 • činnosti súvisiace so zabezpečovaním bezpečného chodu výchovno – vyučovacieho procesu

 

Škola v súlade so zákonnými predpismi aplikuje každoročné hodnotenie pedagogických zamestnancov a vydáva svojim zamestnancom písomné hodnotenie ich práce.

 

 

Kontrolnú a hodnotiacu činnosť vykonávajú:

Riaditeľka školy, koordinátor pedagogickej činnosti, vedúci predmetových komisií.

Metódy a formy kontrolnej činnosti: kontrola účasti, hospitačná činnosť, sledovanie dosiahnutých výsledkov (klasifikačné porady), vyhodnocovanie súťaží, didaktické testy, hodnotenie ukazovateľov obsiahnutých v maturitných výkazoch (počty žiakov a priemerné výsledky), účasť v tímovej práci pedagogického kolektívu, tvorba a sprístupňovanie učebných pomôcok kolegom, mimovyučovacia a mimoškolská činnosť, výkaz aktivít členov predmetovej komisie.

 

 

 1. Hodnotenie školy

Cieľom hodnotenia školy je, aby žiaci, ich rodičia aj verejnosť získali dostatočné a hodnoverné informácie o tom, aké výsledky dosahuje škola vo výchovno-vzdelávacom procese, ako škola plní ciele, ktoré sú vytýčené v Štátnom vzdelávacom programe a v Školskom vzdelávacom programe.

 

Monitorujeme tieto ukazovatele :

 • podmienky na vzdelávanie žiakov na škole
 • spokojnosť žiakov a rodičov s úrovňou práce pedagogických pracovníkov školy
 • pracovné prostredie – celková klíma školy
 • priebeh vzdelávania – vyučovací proces, metódy a formy vyučovania
 • úroveň podpory žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
 • výsledky vzdelávania
 • riadenie školy
 • úroveň výsledkov práce školy

 

Kritériom pre nás je:

 • spokojnosť žiakov, rodičov, učiteľov
 • kvalita výsledkov

 

Nástroje na zisťovanie úrovne stavu školy sú:

 • dotazníky pre žiakov a rodičov
 • analýza prijatia žiakov na vysokú školu
 • dotazníky pre absolventov školy
 • analýza úspešnosti žiakov na súťažiach, olympiádach
 • SWOT analýza

 

Súkromné gymnázium -rámcový učebný plán pre 4-ročné študijné odbory
Všeobecné vzdelávanie            
    Povinné Voliteľné 1- ročník 2 – ročník 3 – ročník 4 – ročník
Jazyk a komunikácia Slovenský jazyk 12   3 3 3 3
Prvý cudzí jazyk 14   3 3 4 4
Druhý cudzí jazyk 12   3 3 3 3
Literárny seminár   5 0 0 2 3
Konverzácia prvý cudzí jazyk   5 0 1 1 3
Konverzácia druhý cudzí jazyk   6 1 1 2 2
    38 16        
Človek a príroda Fyzika 5 2 2 1 0
Chémia 5 2 2 1 0
Biológia 6 2 3 1 0
Voliteľný predmet  
Seminár z fyziky   4 0 1 1 2
Seminár z chémie   4 0 1 1 2
Seminár z biológie   4 0 1 1 2
  16 12
Človek a spoločnosť Dejepis 6 2 2 2 0
Geografia 4 1 2 1 0
Občianska náuka 3 0 0 2 1
Voliteľný predmet  
Seminár z dejepisu   4 0 1 1 2
Seminár z geografie   4 0 1 1 2
Spoločensko-vedný seminár   4 0 1 1 2
  13 12
Človek a hodnoty Etická výchova/Náboženstvo 2 1 1 0 0
  2  
Matematika a práca s informáciami Matematika 12 4 3 3 2
Informatika 3 1 1 1 0
Voliteľný predmet  
Seminár z matematiky   5 0 1 1 2
  15 5
Umenie a kultúra Umenie a kultúra 2 1 1 0 0
  2  
Zdravie a pohyb Telesná a športová výchova 8 2 2 2 2
  8
Celkom 94 45 28 37 36 37

 

Poznámky k školskému učebnému plánu:

 

 1. Konverzácie z cudzích jazykov sú povinné v každom ročníku.
 2. Literárny seminár je povinný v 3. a 4. ročníku.
 3. Každý žiak druhého ročníka má seminár z matematiky a okrem toho si volí tri semináre zo šiestich : seminár z fyziky, seminár z dejepisu, seminár z biológie, seminár z chémie,  spoločensko – vedný seminár, seminár z geografie.
 4. Každý žiak tretieho ročníka si volí 4 semináre zo siedmich: seminár z fyziky, seminár z dejepisu, seminár z biológie, seminár z chémie, seminár z matematiky, spoločensko – vedný seminár, seminár z geografie.
 5. Každý žiak štvrtého ročníka si volí 3 dobrovoľne voliteľné semináre zo siedmich: seminár z fyziky, seminár z dejepisu, seminár z biológie, seminár z chémie, seminár z matematiky, spoločensko – vedný seminár, seminár z geografie .
 6. Riaditeľka školy má právo rozhodnúť o neotvorení výučby vo voliteľnom predmete alebo v cudzom jazyku, pokiaľ by došlo k nízkemu záujmu žiakov o jednotlivé zamerania
 7. Žiak si volí dva cudzie jazyka z nemeckého, anglického, francúzskeho. Jeden sa vyučuje ako prvý s vyššou časovou dotáciou. Od školského roka 2012/2013 je pre všetkých žiakov od 1. ročníka ustanovený ako 1. cudzí jazyk – anglický jazyk
 8. Škola zachovala s školskom vzdelávacom programe celkový počet hodín podľa rámcového učebného plánu. Prostredníctvom disponibilných hodín bola posilnená časová dotácia 1. cudzieho jazyka
 9. Vyučovacia hodina v popise učebného plánu trvá 45 minút, škola podľa potreby si môže zaviesť aj iné vyučovacie formy, (napr. blokové vyučovanie)
 10. Školský rok trvá minimálne 33 týždňov, na tento počet týždňov je plánovaná výučba
 11. Žiak si vyberá predmet etická výchova alebo náboženská výchova. Na vyučovaní etickej

a náboženskej výchovy sa trieda delí podľa príslušných predpisov a odporúčaní

 1. Predmet informatika má charakter cvičení a trieda sa delí na skupiny podľa platných

predpisov

 1. Súčasťou vyučovania telesnej a športovej výchovy je v I. a II. ročník kurzová výučba zimných a letných športov
 2. Povinnou súčasťou vyučovania v I. a II. roč. sú účelové cvičenia na ochranu života a zdravia a v III. ročníku kurzoch ochrany života a zdravia
 3. Všetky vyučovacie predmety v učebnom pláne sa klasifikujú okrem predmetov NAB, ETV.

Permanent link to this article: http://sukromne.gymkremnica.sk/?page_id=109